Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Afs 451/2019 - 16Usnesení NSS ze dne 03.02.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
"Zájmové sdružení obcí pro plynofikaci oblasti Knínic a okolí"
VěcDaně - daň z příjmů

přidejte vlastní popisek

5 Afs 451/2019 - 16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a JUDr. Viktora Kučery v právní věci žalobce: Zájmové sdružení obcí pro plynofikaci oblasti Knínic a okolí v likvidaci, se sídlem Knínice 2, zast. JUDr. Milenou Novákovou, advokátkou, se sídlem třída Míru 146, Český Krumlov, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 11. 2019, č. j. 31 Af 92/2017 – 64,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností podanou dne 18. 12. 2019 se žalovaný (dále „stěžovatel“) domáhal zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu. Usnesením ze dne 3. 1. 2020, č. j. 5 Afs 451/2019 – 10, Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval, aby kasační stížnost ve smyslu § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (s. ř. s.) doplnil.

[2] Podáním, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 29. 1. 2020, vzal stěžovatel kasační stížnost v celém rozsahu zpět.

[3] V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel (zde stěžovatel) disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (srov. § 37 odst. 4 s. ř. s.). Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení zastaví.

[4] Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. února 2020

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru