Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Afs 44/2011 - 85Usnesení NSS ze dne 16.11.2011

Způsob rozhodnutínepřiznání odkl. účinku
Účastníci řízeníFinanční ředitelství pro hlavní město Prahu
VěcDaně - daň z příjmů

přidejte vlastní popisek

5 Afs 44/2011 - 85

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. v právní věci žalobce: E. V., zastoupeného Mgr. Janou Gavlasovou, advokátkou se sídlem Západní 449, Hostivice, proti žalovanému: Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 112 33 Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 4. 2010, č. j. 2001/10-110-103204, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2011, č. j. 11 Af 32/2010 – 49,

takto:

Kasační stížnosti se nepřiznává odkladný účinek.

Odůvodnění:

Kasační stížností se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 4. 2010, č. j. 2001/10-110-103204. Tímto rozhodnutím žalovaný změnil k odvolání stěžovatele dodatečný platební výměr na daň z příjmu fyzických osob za rok 2005 vydaný Finančním úřadem pro Prahu 5 dne 18. 2. 2009, č. j. 71028/09/005914107145.

Stěžovatel v kasační stížnosti navrhuje přiznat kasační stížnosti odkladný účinek, neboť právní následky rozhodnutí by pro něj znamenaly nenahraditelnou újmu, když se jedná o nemalou částku a navíc není dořešena otázka původního daňového platebního výměru. Současně je stěžovatel přesvědčen o tom, že odkladný účinek by nebyl v rozporu s veřejným zájmem, když je naopak ve veřejném zájmu, aby byly daňové povinnosti stanovovány správně bez chyb a nedostatků, čímž zcela nepochybně bude posílena důvěra občanů ve správní orgány.

Žalovaný odkázal na své vyjádření k žalobě č. j. 12391/10-1100-103204 ze dne 11. 10. 2010 a opakovaně vyjádřil nesouhlas s přiznáním odkladného účinku.

Nejvyšší správní soud při rozhodování o návrhu žalovaného na přiznání odkladného účinku vycházel z následujících skutečností, úvah a závěrů.

Podle § 107 s. ř. s. kasační stížnost nemá odkladný účinek. Nejvyšší správní soud jej však může na návrh stěžovatele přiznat. Přitom se přiměřeně užije § 73 odst. 2 až 4 s. ř. s. Podle § 73 odst. 2 s. ř. s. soud přizná kasační stížnosti odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní

č. j. 5 Afs 44/2011 - 86

následky rozhodnutí znamenaly pro stěžovatele nenahraditelnou újmu a přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem. Přiznáním odkladného účinku kasační stížnosti odnímá Nejvyšší správní soud před vlastním rozhodnutím ve věci samé právní účinky pravomocnému rozhodnutí krajského soudu, na které je třeba hledět jako na zákonné a věcně správné, dokud není jako celek zákonným postupem zrušeno. Odkladný účinek proto lze přiznat pouze ve výjimečných případech, kdy hrozí vznik nenahraditelné újmy.

Od stěžovatele, který žádá přiznání odkladného účinku, se v prvé řadě očekává tvrzení o tom, že mu v důsledku napadeného rozhodnutí vznikne nenahraditelná újma, a vysvětlení, v čem spočívá tato újma a její nenahraditelnost. Vylíčení podstatných skutečností o této nenahraditelné újmě musí svědčit o tom, že negativní následek, jehož se stěžovatel v souvislosti s napadeným rozhodnutím obává, by byl zcela zásadním a nezhojitelným zásahem.

V projednávané věci stěžovatel v návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti žádnou konkrétní nenahraditelnou újmu hrozící mu nespecifikoval. Jako důvod pro přiznání odkladného účinku uvedl pouze to, že jde „o nemalou částku a navíc není dořešena otázka původního daňového platebního výměru“. Tvrzení stěžovatele o nenahraditelné újmě tak zůstalo pouze v obecné rovině. Stěžovatel nijak nedokládá svou majetkovou situaci, netvrdí, proč je doměřená daň stěžovateli způsobilá přivodit nenahraditelnou újmu. V návrhu stěžovatel neoznačuje ke svým tvrzením žádné důkazní prostředky, což znemožňuje posoudit, zda výkon rozhodnutí je pro stěžovatele ohrožující.

Proto Nejvyšší správní soud návrhu na přiznání odkladného účinku této kasační stížnosti nevyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. listopadu 2011

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru