Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Afs 4/2007Usnesení NSS ze dne 22.11.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníFinanční ředitelství v Brně
MONING ECOLOGY, s.r.o.
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

5 Afs 4/2007 - 99

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudkyň JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: M. E., s. r. o., zastoupeného JUDr. Vladimírem Focko, advokátem se sídlem v Brně, Pellicova 2, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Brně se sídlem nám. Svobody 4, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 23. června 2006, č. j. 30 Ca 158/2004 – 68,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně shora uvedeným rozsudkem zrušil pro vady řízení rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 1. 2004, č. j. 4740/03/FŘ/130, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce proti dodatečnému platebnímu výměru Finančního úřadu Brno I. č. 570 ze dne 20. 10. 1999, č. j. 142147/99/288914/2201. Tímto výměrem byla žalobci doměřena daň z přidané hodnoty za zdaňovací období měsíce ledna 1998 ve výši 2 155 368 Kč.

Proti rozsudku krajského soudu podal žalovaný kasační stížnost. Podáním, které bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu dne 14. 11. 2007, vzal žalovaný tuto kasační stížnost zpět.

Řízení o kasační stížnosti, stejně jako samo řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, je plně ovládáno zásadou dispoziční. Účastník, který podáním kasační stížnosti vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti zakládá povinnost soudu v tomto řízení nepokračovat. Jelikož žalovaný vzal svou kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále „s. ř. s.“).

O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. listopadu 2007

č. j. 5 Afs 4/2007 - 100

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru