Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Afs 37/2013 - 30Usnesení NSS ze dne 25.07.2013

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

5 Afs 37/2013 - 30

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobců: a) A. H., b) Ing. J. H., a c) J. H., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 25. 2. 2013, č. j. 59 Af 9/2013 - 25,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Společnou žalobou podanou u Krajského soudu v Ústí nad Labem se žalobci domáhají vyslovení nicotnosti nebo zrušení rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze dne 6. 12. 2012, č. j. 13166/12-1400-505350, č. j. 13167/12-1400-505350 a č. j. 13168/12- 1400-505350, jimiž byla zamítnuta jejich odvolání proti platebním výměrům Finančního úřadu v Jilemnici ze dne 4. 5. 2012, č. j. 43791/12/259960603261, č. j. 43736/12/259960603261 a č. j. 43803/12/259960603261, kterými jim byla vyměřena daň z nemovitostí za zdaňovací období roku 2012. Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka Liberec usnesením ze dne 25. 2. 2013, č. j. 59 Af 9/2013 – 25, rozhodl o postoupení věci Krajskému soudu v Hradci Králové jako soudu místně příslušnému.

Žalobci (stěžovatelé) podali proti uvedenému usnesení krajského soudu společnou kasační stížnost, v níž uvedli, že ji podávají z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a), b), c), d) a e) s. ř. s. Stěžovatelé namítají, že věcně a místně příslušným soudem je Krajský soud v Ústí nad Labem, u něhož byla podle jejich názoru „žaloba řádně, důvodně a včas podána“, nikoliv Krajský soud v Hradci Králové, jemuž byla věc postoupena.

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti. Kasační stížnost je podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků zpoplatněna částkou 5000 Kč. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že ani jeden ze stěžovatelů nesplnil poplatkovou povinnost při podání kasační stížnosti, vyzval je Nejvyšší správní soud ve výroku III. usnesení ze dne 30. 4. 2013, č. j. 5 Afs 37/2013 – 10, k zaplacení soudních poplatků za podání kasační stížnosti ve výši 5000 Kč. Stěžovatelé následně společným podáním ze dne 24. 5. 2013 požádali o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 13. 6. 2013, č. j. 5 Afs 37/2013 – 25, žádosti stěžovatelů o osvobození od soudních poplatků a návrhy na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítl (výrok II.). Zároveň stěžovatele znovu vyzval k zaplacení soudních poplatků za podání kasační stížnosti ve výši 5000 Kč ve lhůtě jednoho týdne od doručení usnesení (výrok III.). Stěžovatelé byli rovněž poučeni o tom, že nebudou-li poplatky ve stanovené lhůtě zaplaceny, soud řízení zastaví.

Uvedené usnesení bylo všem stěžovatelům doručeno v souladu s § 50 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. vložením do schránky dne 25. 6. 2013. Lhůta jednoho týdne pro zaplacení soudních poplatků tak uplynula dne 2. 7. 2013. Nejvyšší správní soud ze spisu zjistil, že žádný ze stěžovatelů ve lhůtě stanovené uvedeným usnesením, ani později, soudní poplatek za kasační stížnost neuhradil.

Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 in fine zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavit.

Jelikož bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 25. července 2013

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru