Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Afs 359/2020 - 34Usnesení NSS ze dne 21.01.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníÚstav molekulární genetiky AV ČR, v. v .i.
Odvolací finanční ředitelství
VěcDotace, rozpočtová pravidla

přidejte vlastní popisek

5 Afs 359/2020 - 34

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Viktora Kučery a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobkyně: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., se sídlem Vídeňská 1083, Praha, zast. JUDr. Janem Olejníčkem, advokátem se sídlem Na Příkopě 853/12, Praha, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Univerzita Karlova, se sídlem Ovocný trh 560/5, Praha, zast. JUDr. Tomášem Sirovátkem, advokátem se sídlem K Mohyle 476/3, Praha, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. 11. 2020, č. j. 10 Af 22/2018 - 176,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 19. 11. 2020 kasační stížnost žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) proti v záhlaví označenému rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým městský soud zamítl její žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 5. 2018, č. j. 22994/18/5000-10470-712343, ve věci odvodu za porušení rozpočtové kázně.

[2] Vzhledem k tomu, že současně s podáním kasační stížnosti stěžovatelka nezaplatila soudní poplatek, vyzval ji Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 24. 11. 2020, č. j. 5 Afs 359/2020 - 17, aby soudní poplatek za podání kasační stížnosti ve výši 5000 Kč zaplatila ve lhůtě 15 dní. Současně byla stěžovatelka poučena o tom, že pokud včas neuhradí soudní poplatek, soud řízení o kasační stížnosti zastaví. Uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu bylo stěžovatelce doručeno dne 26. 11. 2020. Lhůta pro zaplacení soudního poplatku tak uplynula dne 11. 12. 2020. Nejvyšší správní soud ze spisu zjistil, že stěžovatelka ve lhůtě stanovené uvedeným usnesením poplatek za kasační stížnost neuhradila.

[3] Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo než řízení o kasační stížnosti zastavit podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

[4] Jelikož bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů.

[5] Osoba zúčastněná na řízení má dle § 60 odst. 5 s. ř. s. právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil. V tomto řízení však nebyla osobě zúčastněné na řízení uložena žádná povinnost, a proto soud rozhodl tak, že ani tato osoba nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení:

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 21. ledna 2021

JUDr. Viktor Kučera

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru