Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Afs 358/2019 - 42Usnesení NSS ze dne 16.01.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

5 Afs 358/2019 - 42

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Viktora Kučery a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: Mirko Möllen, advokát se sídlem Barthstrasse 16, Mnichov, Spolková republika Německo, insolvenční správce dlužníka VIKTORIAGRUPPE Aktiengesellschaft, se sídlem Germeringer Str. 1, Krailling, Spolková republika Německo, zast. JUDr. Jiřím Vaníčkem, advokátem se sídlem Šaldova 466/34, Praha 8, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2019, č. j. 6 Af 10/2016 - 32,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud ve shora uvedené věci obdržel dne 14. 10. 2019 kasační stížnost žalobce (stěžovatele) proti rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) ze dne 27. 9. 2019, č. j. 6 Af 10/2016 - 32. Tímto rozsudkem městský soud zamítl žalobu stěžovatele, kterou se domáhal vyslovení nicotnosti (event. zrušení) rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 12. 2015, č. j. 43286/15/5100/41453-705268, jímž bylo zamítnuto odvolání stěžovatele a potvrzeno rozhodnutí Specializovaného finančního úřadu (dále jen „správní orgán I. stupně“) ze dne 29. 12. 2014, č. j. 269130/14/4000-50715-107540, u něhož se rovněž domáhal vyslovení nicotnosti (event. zrušení). Rozhodnutím správního orgánu I. stupně byla snížena částka daně zajištěná zajišťovacím příkazem ze dne 15. 9. 2014, č. j. 196148/14/4000-27901-107540, z 16 003 053 Kč na částku 15 520 Kč a v rozsahu této změny byla současně ukončena účinnost původního zajišťovacího příkazu podle § 168 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Stěžovatel podal kasační stížnost blanketní a současně s jejím podáním neuhradil soudní poplatek za kasační stížnost. Nejvyšší správní soud jej proto výrokem I. usnesení ze dne 18. 10. 2019, č. j. 5 Afs 358/2019 - 22, vyzval, aby ve lhůtě 1 měsíce od jeho doručení doplnil kasační stížnost o důvody, pro které napadá v záhlaví uvedený rozsudek městského soudu, a uvedl, co navrhuje (petit); výrokem II. jej vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení zaplatil soudní poplatek ve výši 5000 Kč.

[3] Uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu bylo doručeno zástupci stěžovatele do datové schránky dne 30. 10. 2019. Ve lhůtě pro zaplacení soudního poplatku (dne 13. 11. 2019) stěžovatel požádal o osvobození od soudních poplatků, čímž došlo ke stavení běhu lhůt stanovených v usnesení č. j. 5 Afs 358/2019 - 22 (srov. rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 8. 2017, č. j. 5 As 154/2016 – 62, č. 3632/2017 Sb. NSS). Nejvyšší správní soud proto stěžovatele vyzval k doložení majetkových poměrů dlužníka ve lhůtě 14 dnů, k čemuž mu zaslal příslušný formulář.

[4] Jelikož stěžovatel na uvedenou výzvu ve stanovené lhůtě nereagoval, rozhodl Nejvyšší správní soud o jeho žádosti o osvobození od soudních poplatků usnesením ze dne 17. 12. 2019, č. j. 5 Afs 358/2019 - 37, tak, že ji zamítl (výrok I.); současně stěžovatele opět vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení (výrok II.). Toto usnesení bylo doručeno zástupci stěžovatele do datové schránky dne 19. 12. 2019. Lhůta pro zaplacení soudního poplatku uplynula dne 3. 1. 2020.

[5] Nejvyšší správní soud ze spisu zjistil, že stěžovatel ve lhůtě stanovené uvedeným usnesením poplatek za kasační stížnost neuhradil, proto mu nezbylo, než řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zastavit.

[6] Jelikož bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů.

Poučení:

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 16. ledna 2020

JUDr. Jakub Camrda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru