Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Afs 292/2020 - 33Usnesení NSS ze dne 07.01.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníSpecializovaný finanční úřad
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

5 Afs 292/2020 - 33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Viktora Kučery v právní věci žalobce: Mgr. Bc. David Vandrovec, se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, insolvenční správce společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., v konkurzu, se sídlem Štramberská 2871/47, Ostrava, zastoupený Mgr. Karlem Somolem, advokátem se sídlem Karlovo náměstí 671/24, Praha 1, proti žalovanému: Specializovaný finanční úřad, se sídlem Nábřeží kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 8. 2020, č. j. 15 Af 19/2018 - 81,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci sevracízaplacený soudní poplatek ve výši 4000 Kč. Tato částka bude vyplacena k rukám advokáta Mgr. Karla Somola z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 (třiceti) dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Dne 9. 9. 2020 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost žalobce (stěžovatele) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 8. 2020, č. j. 15 Af 19/2018 - 81.

[2] Dne 22. 12. 2020 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání stěžovatele, v němž bere s ohledem na závěry rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 10. 2020, č. j. 9 Afs 4/2018 – 65, svou kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

[3] V souladu s dispoziční zásadou, která ovládá správní soudnictví, může navrhovatel disponovat řízením nebo jeho předmětem a může tedy i vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (viz § 37 odst. 4 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud má s ohledem na obsah podání za to, že se stěžovatel rozhodl vzít svůj návrh zpět, neboť projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje žádné pochybnosti, a dané podání má rovněž veškeré ostatní náležitosti ve smyslu § 37 odst. 2 a 3 s. ř. s. Nejvyšší správní soud proto v souladu s § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. rozhodl o tom, že se řízení o kasační stížnosti zastavuje.

[4] V souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků řízení o kasační stížnosti v případě jeho zastavení právo na náhradu jeho nákladů.

[5] Stěžovatel v řízení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5000 Kč. Vzhledem k zastavení řízení Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 10 odst. 3 věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v účinném znění, o vrácení částky 4000 Kč (částka soudního poplatku snížená o 20 %, resp. o 1000 Kč), a to ve lhůtě stanovené v § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

Poučení:

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 7. ledna 2021

JUDr. Jakub Camrda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru