Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Afs 29/2015 - 14Usnesení NSS ze dne 04.03.2015

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníStředisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše
Odvolací finanční ředitelství
VěcDaně - ostatní
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
IV. ÚS 3574/2015

přidejte vlastní popisek

5 Afs 29/2015 - 14

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše, se sídlem v Horním Maršově, Horská 175, zast. Mgr. Luďkem Růžičkou, advokátem se sídlem v Brně, U Svitavy 1077/2, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem v Brně, Masarykova 31, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 9. 2014, č. j. 31 Af 42/2014 - 55,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové (dále jen „krajský soud“) zamítl žalobu žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 3. 2013, č. j. 7324/14/5000-24700-710142, kterým žalovaný zamítl stěžovatelovo odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj ze dne 20. 8. 2013, č. j. 1220027/13/2700-04705-603497, kterým bylo stěžovateli vyměřeno penále ve výši 890 800 Kč, a dané rozhodnutí potvrdil.

Stěžovatel podal dne 14. 11. 2014 proti uvedenému rozsudku krajského soudu kasační stížnost, současně požádal o přiznání odkladného účinku.

V souladu s § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti. Podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5000 Kč. Součástí kasační stížnosti byl i návrh na nařízení předběžného opatření. V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je s podáním návrhu na přiznání odkladného účinku spojen vznik poplatkové povinnosti. Podle položky č. 20 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je návrh na přiznání odkladného účinku zpoplatněn částkou 1000 Kč.

Soudní poplatek za kasační stížnost ani soudní poplatek za návrh na přiznání odkladného účinku nebyl současně s podáním kasační stížnosti zaplacen, soud proto stěžovatele vyzval usnesením ze dne 18. 2. 2015, č. j. 5 Afs 29/2015 - 5, ke splnění poplatkové povinnosti a stanovil mu k tomu přiměřenou lhůtu. Současně byl stěžovatel poučen o následcích nesplnění poplatkové povinnosti. Usnesení bylo dodáno do datové schránky právního zástupce stěžovatele dne 20. 2. 2015, 10:14:18; téhož dne v 10:14:23 byla písemnost doručena. Lhůta k zaplacení soudních poplatků uplynula dne 27. 2. 2015. Ve stanovené lhůtě ani později stěžovatel soudní poplatky neuhradil.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Stěžovatel ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem ani následně soudní poplatek nezaplatil. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavit.

Jelikož řízení bylo zastaveno, nemá dle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. března 2015

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru