Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Afs 146/2007 - 69Usnesení NSS ze dne 22.05.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníCZECH INTERNATIONAL, a.s.
Celní ředitelství Brno
VěcCla

přidejte vlastní popisek

5 Afs 146/2007 - 69

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudce JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: CZECH INTERNATIONAL, a. s., se sídlem U Pošty 2/375, 735 64, Havířov-Suchá, práv. zastoupen JUDr. Viktorem Bradáčem, advokátem se sídlem Jindřišská 17, 110 00, Praha 1, proti žalovanému: Celní ředitelství Brno, se sídlem Koliště 21, 601 44, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 23. 8. 2007, č. j. 30 Ca 249/2005 - 45,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 7. 11. 2007 se stěžovatel domáhal zrušení shora označeného rozhodnutí Krajského soudu v Brně, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Celního ředitelství Brno ze dne 23. 8. 2005, č. j. 7311-02/02-0101-21.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti podané proti rozsudku Krajského soudu v Brně věcně jednat a musel ji odmítnout z následujícího důvodu.

Ze soudního spisu vyplývá, že výše označený rozsudek, ve kterém byl stěžovatel řádně poučen o možnosti podat do dvou týdnů od doručení písemného vyhotovení rozsudku k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně kasační stížnost, byl stěžovateli doručen v pondělí 1. 10. 2007. Doručení rozsudku právnímu zástupci stěžovatele ze dne 1. 10. 2007 vzal Nejvyšší správní soud za platné a účinné.

Ze správního spisu vyplynulo, že stěžovatel dne 21. 9. 2005 udělil zmocněnci JUDr. I. N. generální plnou moc k zastupování. Na základě tohoto zmocnění podal uvedený zástupce dne 26. 10. 2005 žalobu u Krajského soudu v Brně k níž doložil výše uvedené zmocnění.

Podle ust. § 28 odst. 2 občanského soudního řádu (o. s. ř.) odvolání plné moci účastníkem nebo její výpověď zástupcem jsou vůči soudu účinné, jakmile mu byly účastníkem nebo zástupcem oznámeny; vůči jiným účastníkům řízení jsou účinné, jakmile jim byly oznámeny soudem.

Podle ust. § 28 odst. 6 o. s. ř. nevyplývá-li z plné moci něco jiného, plná moc zaniká dnem právní moci rozhodnutí, kterým bylo skončeno řízení, pro něž byla udělena.

Plná moc, kterou stěžovatel jmenovanému právnímu zástupci udělil dne 21. 9. 2005 je generální, zanikla dnem, kdy bylo řízení skončeno, tj. dnem, kdy rozhodnutí krajského soudu bylo řádně doručeno a nabylo právní moci.

Zástupce vůči krajskému soudu učinil až dne 23. 10. 2007, tedy až poté, kdy krajský soud v souladu s ust. § 45c o. s. ř. mu rozsudek doručil, oznámení, že stěžovatele již více než rok nezastupuje a zaslaný rozsudek soudu vrátil.

Nejvyšší správní soud na tomto místě podotýká, že stěžovatel, ačkoli, jak ze spisu vyplynulo, udělil již dne 15. 9. 2006 generální plnou moc k zastupování jinému advokátovi, tuto skutečnost ve smyslu ust. § 28 odst. 2 o. s. ř. krajskému soudu neoznámil.

Na základě uvedeného oznámení krajský soud zaslal rozsudek přímo stěžovateli. Pozdější doručení rozsudku však nemá žádný vliv na běh lhůty pro podání kasační stížnosti. Jestliže totiž stěžovatel vypověděl procesní plnou moc svému zástupci ještě před doručením soudního rozhodnutí, avšak oznámení o tom došlo soudu až po doručení rozhodnutí takovému zástupci, jednalo se o účinné doručení.

Dle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze prominout.

Dle ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek.

Dle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

Lhůtou se rozumí časový úsek, vymezený počátkem a koncem, přičemž pro lhůty určené dle týdnů platí pro jejich počítání následující pravidla. Počátek lhůty, určené podle týdnů, je dán dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Konec lhůty, určené dle týdnů připadá na den, jež se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadla skutečnost, od níž se lhůta počítá.

V daném případě dnem určujícím počátek běhu lhůty ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. byl den doručení písemného vyhotovení rozsudku Krajského soudu v Brně - tj. pondělí 1. 10. 2007. Ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. je den následující po dni doručení považován za první den běhu dvoutýdenní lhůty pro podání kasační stížnosti ve smyslu ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s.

Konec lhůty pro podání kasační stížnosti ve smyslu ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. pak, v návaznosti na výše uvedené, připadl na den, který se svým pojmenováním shodoval se dnem určujícím počátek běhu lhůty - tj. dnem doručení, a to na pondělí 15. 10. 2007. Ve smyslu ustanovení § 106 odst. 2 a ustanovení § 40 s. ř. s. byl tento den posledním dnem pro podání kasační stížnosti, tj. pro předání této stížnosti soudu nebo její zaslání prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence anebo předání orgánu, který má povinnost ji doručit.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že předmětná kasační stížnost ze dne 7. 11. 2007, doručená Krajskému soudu v Brně, byla podána opožděně a jako takovou mu nezbylo, než ji podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) a ustanovení § 120 s. ř. s. odmítnout.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 60 odst. 3 za použití ustanovení § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Zaplacený soudní poplatek bude stěžovateli v souladu s ustanovením § 10 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vrácen krajským soudem.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. května 2008

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru