Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Afs 133/2015 - 24Usnesení NSS ze dne 31.07.2015

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníČeská republika - Ministerstvo financí
VěcDaně - daň z příjmů

přidejte vlastní popisek

5 Afs 133/2015 - 24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Petra Průchy a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: S. Č., zastoupený JUDr. Mgr. Jiřím Drobečkem, advokátem se sídlem Štefánikova 14, Hodonín, proti žalovanému: Ministerstvo financí, se sídlem Letenská 15, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. 6. 2015, č. j. 11 Af 50/2012 – 36,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. 6. 2015, č. j. 11 Af 50/2012 – 36, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) ze dne 5. 6. 2015, č. j. 11 Af 50/2012 – 36, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 9. 2012, č. j. 904/112614/2011, kterým bylo částečně vyhověno žádosti stěžovatele o prominutí příslušenství daně z příjmů fyzických osob za roky 2002, 2003 a 2004, a to tak, že z penále na dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2002 byla prominuta částka 151 572 Kč, z penále na dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2003 byla prominuta částka 36 979 Kč, penále na dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2004 nebylo prominuto, prominut nebyl ani dosud vyměřený úrok za dobu splátek dodatečně vyměřené daně z příjmů fyzických osob za roky 2002 až 2004.

Dne 31. 7. 2015 došlo Nejvyššímu správnímu soudu podání stěžovatele, v němž bere kasační stížnost proti shora uvedenému rozsudku městského soudu v celém rozsahu zpět.

V souladu s dispoziční zásadou, která ovládá správní soudnictví, může navrhovatel disponovat řízením nebo jeho předmětem a může tedy i vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (viz § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „s. ř. s.“). Nejvyšší správní soud má s ohledem na obsah podání za to, že se stěžovatel rozhodl vzít svůj návrh zpět, neboť projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje žádné pochybnosti. Nejvyšší správní soud proto v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. rozhodl o tom, že se řízení zastavuje.

Řízení bylo zastaveno pro zpětvzetí návrhu; v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. proto nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. července 2015

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru