Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Afs 116/2006Usnesení NSS ze dne 07.08.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.
Finanční ředitelství v Hradci Králové
VěcDaně - daň z příjmů
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
IV. ÚS 2673/2007

přidejte vlastní popisek

5 Afs 116/2006 - 58

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobce: R., a. s., zastoupeného JUDr. Kamilem Podroužkem, advokátem se sídlem Fráni Šrámka 1139, Hradec Králové, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Hradci Králové se sídlem Horova 17, Hradec Králové, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 3. 2006, č. j. 31 Ca 134/2005 - 27,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojí kasační stížností proti v záhlaví označenému rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Hradci Králové ze dne 5. 4. 2005, č. j. 5349/120/2004.

Podle ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, přičemž zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Z předmětného soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že napadený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové byl doručen zástupci stěžovatele dne 5. 5. 2006 (č. l. 35), což stěžovatel ostatně uvádí i v kasační stížnosti.

Podle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil její počátek, a podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit. Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů tedy byl pátek 5. 5. 2006 a lhůta dvou týdnů tak skončila v pátek 19. 5. 2006. Kasační stížnost, podaná osobně ke Krajskému soudu v Hradci Králové dne 22. 5. 2006 (č. l. 38), proto byla podána opožděně. Tuto opožděnost přitom nelze s ohledem na výše uvedené prominout.

č. j. 5 Afs 116/2006 - 59

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl pro opožděnost [§ 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s.].

Podle ustanovení § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí návrhu žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. srpna 2007

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru