Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Afs 115/2013 - 43Usnesení NSS ze dne 10.04.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníRWE Supply & Trading CZ, a.s., ( dříve RWE Transgas, a.s.)
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
VěcOchrana hospodářské soutěže a veřejné zakázky

přidejte vlastní popisek

5 Afs 115/2013 - 43

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: RWE Supply & Trading CZ, a.s., se sídlem Limuzská 12/3135, Praha 10 - Strašnice, zastoupený JUDr. Pavlem Dejlem, LL.M., Ph.D., advokátem se sídlem Jungmannova 24, Praha 1, proti žalovanému: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se sídlem třída Kpt. Jaroše 7, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 5. 11. 2013, č. j. 62 Af 28/2012 - 123,

takto:

I. Řízení s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 4000 Kč. Tato částka bude vyplacena k rukám advokáta JUDr. Pavla Dejla, LL.M., Ph.D. z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 (třiceti) dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Ve shora označené věci Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 5. 11. 2013, č. j. 62 Af 28/2012 - 123, zamítl žalobcem podanou žalobu proti rozhodnutí ze dne 31. 1. 2012, č. j. ÚOHS-R159/2011/HS-189/2012/320/RJa, kterým předseda žalovaného změnil rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 6. 2011, č. j. ÚOHS-S53/05-9911/2011/820/TPi, tak, že za období od 27. 6. 2007 do 21. 11. 2007 přiznal žalobci nárok na úrok z přeplatku pokuty (uložené ve výši 240 000 000 Kč), a to částku ve výši 16 293 699 Kč.

Žalobce (stěžovatel) podal proti rozsudku krajského soudu dne 18. 11. 2013 kasační stížnost, kterou se domáhal zrušení uvedeného rozsudku a vrácení věci krajskému soudu k dalšímu řízení. Kasační stížnost doplnil podáním ze dne 18. 12. 2013.

Podáním ze dne 2. 4. 2014, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne, vzal stěžovatel podanou kasační stížnost zpět. Zároveň požádal o vrácení uhrazeného soudního poplatku.

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, a stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět ještě před tím, než o ní bylo rozhodnuto, postupoval Nejvyšší správní soud podle citovaných ustanovení ve spojení s § 120 s. ř. s. a řízení o kasační stížnosti zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno, s výjimkou případů, kdy vzal navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele. O takový případ se ovšem v předmětné věci nejedná.

Vzhledem k zastavení řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 10 odst. 3 věty první a § 10a zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v aktuálním znění, o vrácení soudního poplatku. Stěžovateli bude do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení vrácen uhrazený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti, snížený o 20 %, tj. ve výši 4000 Kč, a to k rukám jeho zástupce JUDr. Pavla Dejla, LL.M., Ph.D. na jím uvedený bankovní účet.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 10. dubna 2014

JUDr. Jakub Camrda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru