Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Afs 111/2013 - 11Usnesení NSS ze dne 17.12.2013

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízenímultigate a.s.
Krajský úřad Zlínského kraje
VěcPoplatky

přidejte vlastní popisek

5 Afs 111/2013 - 11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudce JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: multigate, a.s., se sídlem v Olomouci, Riegrova 373/6, 779 00, práv. zastoupený JUDr. Tomášem Vymazalem, advokátem se sídlem v Olomouci, Wellnerova 1322/3C, 779 00, proti žalovanému: Krajský úřad Zlínského kraje, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9. 10. 2013, č. j. 31 Af 117/2012 - 68,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem zamítl Krajský soud v Brně (dále jen „krajský soud“) žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 6. 2012, č. j. KUZL/72944/2011.

Stěžovatel podal dne 6. 11. 2013 proti uvedenému rozsudku krajského soudu kasační stížnost. Současně s jejím podáním však neuhradil soudní poplatek. Nejvyšší správní soud jej proto usnesením ze dne 20. 11. 2013, č. j. 5 Afs 111/2013 - 6, vyzval, aby ve lhůtě 5 (pěti) dnů od doručení tohoto usnesení uhradil soudní poplatek ve výši 5000 Kč.

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Výzva k zaplacení soudního poplatku byla zástupci stěžovatele doručena ve čtvrtek 5. 12. 2013, poslední den lhůty k zaplacení soudního poplatku tak připadl na úterý 11. 12. 2013, kdy také lhůta k zaplacení soudního poplatku marně uplynula. Žalobce ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem (ani následně) soudní poplatek nezaplatil. Soud proto řízení podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s ustanovením § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (ustanovení § 53 odst. 3, ustanovení § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 17. prosince 2013

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru