Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Ads 90/2014 - 13Usnesení NSS ze dne 15.07.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníStátní úřad inspekce práce
VěcZaměstnanost

přidejte vlastní popisek

5 Ads 90/2014 - 13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a Mgr. Jany Brothánkové v právní věci žalobkyně: M. D., zast. Mgr. Radimem Strnadem, advokátem se sídlem v Brně, Příkop 8, proti žalovanému: Státní úřad inspekce práce, se sídlem v Opavě, Kotlářská 451/13, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. 5. 2014, č. j. 33 A 3/2013-35,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem Krajský soud v Brně (dále jen „krajský soud“) zamítl žalobu žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 8. 2013, č. j. 2689/1.30/13/14.3, kterým bylo podle ustanovení § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zamítnuto odvolání stěžovatelky proti rozhodnutí Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně (dále jen „správní orgán prvního stupně“) ze dne 6. 5. 2013, č. j. 5329/9.30/13/14.3-RZ a napadené rozhodnutí bylo potvrzeno.

Stěžovatelka podala dne 28. 5. 2014 proti uvedenému rozsudku krajského soudu v zastoupení advokátem kasační stížnost. Současně s jejím podáním však nebyl uhrazen soudní poplatek. Nejvyšší správní soud stěžovatelku usnesením ze dne 5. 6. 2014, č. j. 5 Ads 90/2014 - 4, vyzval, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení tohoto usnesení uhradila soudní poplatek ve výši 5000 Kč.

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Výzva k zaplacení soudního poplatku byla zástupci stěžovatelky doručena ve středu dne 18. 6. 2014. Poslední den lhůty tak připadá na středu 25. 6. 2014, kdy také lhůta k zaplacení soudního poplatku marně uplynula. Stěžovatelka ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem soudní poplatek nezaplatila. Soud proto řízení podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s ustanovením § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (ustanovení § 53 odst. 3, ustanovení § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 15. července 2014

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru