Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Ads 75/2020 - 13Usnesení NSS ze dne 09.04.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

5 Ads 75/2020 - 13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a JUDr. Viktora Kučery v právní věci žalobce: J. A., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 1. 2020, č. j. 16 Ad 10/2019 – 64,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 3. 3. 2020 od žalobce (dále jen „stěžovatel“) podání obsahově odpovídající kasační stížnosti, směřující proti v záhlaví označenému rozhodnutí Krajského soudu v Plzni.

[2] V souladu s § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je dle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[3] Jelikož stěžovatel s podáním kasační stížnosti nedoložil plnou moc udělenou advokátovi ani doklady prokazující potřebné vzdělání, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 4. 3. 2020, č. j. 5 Ads 75/2020 – 9 vyzval k doložení splnění podmínky dle § 105 odst. 2 s. ř. s. K tomu mu stanovil přiměřenou lhůtu 3 týdnů. Stěžovatel byl současně ve výzvě poučen o tom, že pokud podmínku povinného zastoupení nesplní, tedy neprokáže zastoupení advokátem, a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud kasační stížnost odmítne.

[4] Usnesení bylo stěžovateli doručeno v souladu s § 49 o. s. ř. per § 64 s. ř. s. dne 11. 3. 2020. Lhůta ke splnění výzvy uplynula dne 1. 4. 2020. Do uvedeného data stěžovatel na uvedenou výzvu nikterak nereagoval a plnou moc k zastupování nepředložil.

[5] Dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud řízení zastaví, nejsou-li splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. Vzhledem k tomu, že stěžovatel nedostatek podmínky řízení stanovené v § 105 odst. 2 s. ř. s. přes výzvu soudu neodstranil, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu, než kasační stížnost odmítnout.

[6] O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.; žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

Poučení: Proti touto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. dubna 2020

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru