Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Ads 40/2003Usnesení NSS ze dne 24.02.2004

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

5 Ads 40/2003 - 108

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Lenky Matyášové vprávní věci stěžovatele Z. Č., zast. JUDr. Alenou Mrlinovou, advokátkou se sídlem Výškovická 122, Ostrava, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o plný invalidní důchod, o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 7. 2002, č. j. 17 Ca 269/2000 – 77,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Zástupkyni žalobce JUDr. Aleně Mrlinové, advokátce AK Ostrava, Výškovická 122 se určuje odměna ve výši 2000 Kč, náhrada hotových výdajů 150 Kč, celkem 2150 Kč, které jí budou proplaceny do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení z účtu Nejvyššího správního soudu.

Odůvodnění:

Stěžovatel podal dne 10.1.2003 u Krajského soudu v Ostravě kasační stížnost proti rozhodnutí tohoto soudu čj. 17 Ca 269/2000 - 77, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení v Praze ze dne 22.11.2000, o zamítnutí žádosti o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek ust. § 38 zákona č. 155/1995 Sb.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.3.2003 čj. 17 Ca 269/2000-93 byl stěžovateli pro řízení o kasační stížnosti ve smyslu ust. § 35 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (s. ř. s.) ustanoven zástupce z řad advokátů – JUDr. Alena Mrlinová, AK se sídlem Výškovická 122, Ostrava; tímto usnesením byla tato současně vyzvána k doplnění náležitostí kasační stížnosti ve smyslu ust. § 103 s. ř. s. ve lhůtě do 1 měsíce od doručení. Před uplynutím lhůty požádala advokátka o její prodloužení; o žádosti rozhodl soud usnesením ze dne 12. 5. 2003 č. j. 17 Ca 269/2000-97 tak, že lhůtu k odstranění vad kasační stížnosti prodloužil do 4. 6. 2003.

Dne 15.5.2003 byla kasační stížnost doplněna stěžovatelem, tak že v doplnění stěžovatel uvádí, že po vydání citovaného rozsudku obdržel rozhodnutí žalované ze dne 22. 10. 2002 č. 450 217 416, na základě kterého mu byl přiznán plný invalidní důchod od 29.8.2002. Z uvedeného důvodu se tak domnívá, že posudek o zdravotním stavu, z něhož soud vycházel nebyl správný, a že splňoval podmínky plné invalidity již v roce 2000.

č. j. 5 Ads 40/2003 - 109

V prodloužené lhůtě tak nebyly vytýkané vady podané kasační stížnosti odstraněny. Dne 7. 7. 2003 byl spisový materiál postoupen Krajským soudem v Ostravě ve smyslu ust. § 108 odst. 1 s. ř. s.

Podle ust. § 106 odst. 3 s. ř. s. nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání.Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soudna včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc. Nejsou-li vady podání ve stanovené lhůtě odstraněny, soud takové podání usnesením odmítne (§ 37 odst. 5 s. ř. s.)

Vady podané kasační stížnosti nebyly advokátkou odstraněny, a to ani do doby postoupení spisu, stížnost neobsahovala žádný ze stížnostních důvodů dle § 103 odst. 1 s. ř. s., ale pouze obecně vyjadřovala názor o nesprávném postupu soudu spočívajícím v tom, že nepřihlížel ke skutečnostem, které nastaly až po vydání rozhodnutí žalované. V kasační stížnosti ani jejím doplnění samotným stěžovatelem nelze seznat důvod tvrzené nezákonnosti rozhodnutí krajského soudu ani v čem spočívají konkrétní vady řízení před soudem, pouze je namítána nesprávnost rozhodnutí aniž by tato byla jakkoli specifikována. Samotná skutečnost, že po dvou letech od vydání rozhodnutí žalované bylo touto vydáno nové rozhodnutí o přiznání plného invalidního důchodu sama o sobě nezakládá stížnostní důvod ve smyslu ust. § 103 odst. 1 s. ř. s.

Nejvyšší správní soud s přihlédnutím k výše uvedenému podanou kasační stížnost podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle ust. § 60 odst.3 ve spojení s ust. § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

Stěžovateli byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupce advokát. Podle § 35 odst. 7 s. ř. s. odměnu za zastupování a hotové výdaje platí v tomto případě stát. Zástupci stěžovatele přísluší odměna za zastupování za dva āú k1000 ony Kč (§ 9 odst. 3, § 7, § 11

odst. 1, písm. b) a d) vyhl. č. 177/1996 Sb.) a 2x režijní paušál 75 Kč (§ 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.), tedy celkem 2150 Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 24. 2. 2004

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru