Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Ads 101/2014 - 88Usnesení NSS ze dne 01.10.2014

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
I. ÚS 3908/2014

přidejte vlastní popisek

5 Ads 101/2014 - 88

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Lenky Matyášové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: J. P., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 3. 2014, č. j. 41 Ad 16/2013 - 21,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též „stěžovatel“) podal dne 26. 5. 2014 prostřednictvím Krajského soudu v Brně Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost směřující proti v záhlaví označenému usnesení krajského soudu. Napadeným usnesením byla odmítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení, neboť neobsahuje v ustanovení § 71 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), požadovanou náležitost žaloby, a to označení žalobou napadeného rozhodnutí a tento nedostatek stěžovatel ani přes výzvu krajského soudu neodstranil. Současně s podáním kasační stížnosti stěžovatel požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů a o osvobození od soudních poplatků.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 20. 8. 2014, č. j. 5 Ads 101/2014 – 84, žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů zamítl a stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Usnesení bylo stěžovateli doručeno do vlastních rukou dne 28. 8. 2014. Stěžovatel však své zastoupení advokátem ve stanovené lhůtě ani později nedoložil, přestože byl v usnesení ze dne 20. 8. 2014 poučen o následcích nesplnění této výzvy.

Nedoložení zastoupení stěžovatele požadované ustanovením § 105 odst. 2 s. ř. s. brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn. Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení ve vztahu k žalovanému vychází z ust. § 60 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. října 2014

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru