Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 A 27/2002 - 48Usnesení NSS ze dne 11.02.2003

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo zemědělství
VěcOstatní (nekasační agenda)
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
III. ÚS 1439/2007

přidejte vlastní popisek

5 A 27/2002 - 48

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Antonína Koukala v právní věci žalobců a) F. H. st., b) J. H., c) J. H. a d) F. H. ml, všech zastoupených JUDr. Milošem Císařem, advokátem se sídlem Dělnická 9, Znojmo, proti žalovanému Ministerstvu zemědělství, se sídlem Těšnov 17, Praha 1, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného – Ústředního pozemkového úřadu ze dne 29. 6. 2001, č.j. 19299/2001-5010,

takto:

Žaloba se odmítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou postoupenou Vrchnímu soudu v Praze dne 12.3.2002 věcně i místně nepříslušným Městským soudem v Praze (kterému byla žalobcem žaloba nesprávně podána) se žalobci domáhali přezkoumání rozhodnutí žalovaného označeného v záhlaví tohoto usnesení, kterým byla zamítnuta odvolání žalobců a potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu ve Znojmě ze dne 4.4.2001, č.j. 763870/K00/1/1-Rt o schválení komplexních pozemkových úpravy v k.ú. Š. a části k.ú. Š. a C.

Žalovaný v písemném vyjádření k žalobě navrhl, aby soud napadené rozhodnutí potvrdil (správně zamítl žalobu – pozn. soudu) když poukázal na to, že pozemkové úpravy byly provedeny v souladu se zákonem.

V daném případě jde o věc, která na Nejvyšší správní soud přešla podle ustanovení § 132 zákona č. 150/2002 Sb., o soudním řádu správním (s.ř.s.) z Vrchního soudu v Praze. Nejvyšší správní soud ve věcech neskončených vrchními soudy dokončí řízení zahájená před těmito soudy jako soud prvního stupně. Podle ustanovení § 130 s.ř.s. se neskončená řízení podle části páté o.s.ř. dokončí podle ustanovení části třetí hlavy druhé dílu prvního s.ř.s. To se však netýká věcí, o nichž má od l. ledna 2003 jednat a rozhodovat soud v občanském soudním řízení, v těch případech postupuje Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 68 písm,. b) s.ř.s.

Daná věc je věcí podle zákona č. 284/1991 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se rozhoduje o vlastnictví k pozemkům, resp. o jejich sloučení či výměně za jiné podle zásad daných zákonem. Uvedenou věc je proto třeba považovat za věc spadající do práva soukromého, neboť je zde správními orgány rozhodováno o vlastnickém právu k nemovitostem. Právo vlastnické je evidentně právem soukromým a soukromé právo vyžaduje vyšší stupeň soudní ochrany než jaký mu byl poskytován ve správním soudnictví do 31.prosince 2002. Proto zákonodárce stanovil v soudním řádu správním v ustanovení § 68 písm. b), že žaloba ve správním soudnictví je nepřípustná jde-li o rozhodnutí správního orgánu v soukromoprávní věci, vydané v mezích zákonné pravomoci správního orgánu. Nově od l.ledna 2003 budou v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva takové věci projednávat a rozhodovat obecné soudy podle novelizované části páté občanského soudního řádu. Tato nová právní úprava poskytne soukromým právům větší ochranu, neboť soud nebude pouze provádět přezkum správního rozhodnutí, ale je povolán k tomu, aby případně sám rozhodl o věci, není tedy pouze orgánem oprávněným v případě zjištěné nezákonnosti postupu správního orgánu napadené rozhodnutí zrušit – jako tak dosud činily soudy ve správním soudnictví.

Nejvyšší správní soud proto podle ustanovení § 46 odst. 2 s.ř.s. odmítl žalobu žalobců na přezkoumání rozhodnutí správního orgánu, čímž dochází ke skončení řízení ve správním soudnictví, v rámci poučení pak žalobce soud poučuje o následcích tohoto odmítnutí a možnosti domáhat se novou žalobou u obecného soudu rozhodnutí v uvedeném novém řízení poskytujícím soukromým právům větší ochranu.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s.ř.s., neboť podle uvedeného ustanovení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, které bylo ukončeno odmítnutím žaloby.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné. Žalobci mohou do jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení podat v této věci žalobu podle části páté o.s.ř. k příslušnému okresnímu (obvodnímu) soudu, v tom případě účinky procesních úkonů v původním řízení zůstávají zachovány a posoudí se přiměřeně podle s.ř.s.

V Brně dne 11. února 2003

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru