Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 A 170/2002Usnesení NSS ze dne 08.04.2003Řízení před soudem: kompetenční výluka

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMV
VěcBezpečnost
Publikováno197/2004 Sb. NSS

přidejte vlastní popisek

5 A 170/2002 – 15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Antonína Koukala v právní věci žalobce P. O., zastoupeného Mgr. Petrem Slovákem, advokátem se sídlem Hoblíkova 2, 741 01 Nový Jičín, proti žalovanému Ministerstvu vnitra ČR, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. prosince 2002, č. j. OBP-1726/CZ-2002,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou dne 31. 12. 2002 Vrchnímu soudu v Praze a tímto soudem postoupené dne 23. 1. 2003 podle ustanovení § 132 s. ř. s. Nejvyššímu správnímu soudu v Brně k dokončení řízení, domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Policejního prezídia ČR, ředitelství služby správních činností, ze dne 23. 10. 2002, č.j. PPR-731-3/RSP-2002, jímž bylo zastaveno řízení mimo odvolání ve věci přezkoumání pravomocného rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu.

V žalobě žalobce poukázal na to, že se podnětem k řízení mimo odvolání nedomáhal přezkoumání rozhodnutí Policie ČR správy Severomoravského kraje ze dne 27. 5. 2002 (ve spojení s rozhodnutím Policie ČR okresního ředitelství Vsetín ze dne 19. 4. 2002, č. j. PSM-137/Spr-2002, ale žádal přezkoumání rozhodnutí okresní ředitelství Policie ČR Vsetín ze dne 25. 6. 2001, kterým mu byla uložena povinnost odevzdat zbraně.

Žalovaný v žalobou napadeném rozhodnutí poukázal na to, že k podnětu žalobce bylo zahájeno řízení o přezkoumání rozhodnutí jiného rozhodnutí než proti jakému směřoval podnět žalobce a poté bylo i zastaveno řízení o přezkoumání tohoto jiného rozhodnutí. O původním podnětu žalobce proto nebylo rozhodnuto. Žalovaný dále podal výklad ustanovení § 45 zákona o střelných zbraních obsahující podmínku bezúhonnosti a vyslovil závěr, že neshledává důvody na změnu nebo zrušení rozhodnutí policejního prezídia, kterým bylo zastaveno řízení mimo odvolání, proto odvolání žalobce zamítl a napadené rozhodnutí o zastavení řízení o přezkum rozhodnutí mimo odvolací řízení potvrdil.

Podle ustanovení § 65 a násl. správního řádu je možno přezkoumat rozhodnutí mimo odvolací řízení. Jde o možnost přezkumu rozhodnutí, které je pravomocné a dosáhnout tak změny nebo zrušení rozhodnutí. Tento přezkum však není mimořádným opravným prostředkem jako je obnova řízení, neboť účastníci řízení nejsou legitimováni k zahájení řízení o přezkoumání. Jedná se o institut, který je zcela v rukou správních orgánů a je podřízen instanční hierarchii, protože podle ustanovení § 65 odst. 1 správního řádu rozhodnutí, které je v právní moci, může z vlastního nebo jiného podnětu přezkoumat správní orgán nejblíže vyššího stupně nadřízený správnímu orgánu, který toto rozhodnutí vydal. Za podnět se považuje informace o tom, že při vydání rozhodnutí mohlo dojít k porušení právních předpisů bez ohledu na zdroj takové informace. Může se jednat o poznatky z vlastní kontrolní činnosti správního orgánu nebo o upozornění podřízeného či nadřízeného orgánu, případně o poznatek z jiných zdrojů. Podnětem je též informace od účastníků řízení, která může být samostatným podnětem nebo obsahem jiného podání. Zákon ponechává okamžik zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení na příslušném správním orgánu. Jestliže správní orgán dojde k závěru, že chybí důvod pro zahájení takového řízení a podnět podal jiný subjekt (např. účastník řízení), vyrozumí jej o tom. Tento úkon není rozhodnutím, pokud již správní orgán zahájil řízení o přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení a v průběhu řízení vyjde najevo, že rozhodnutí bylo vydáno v souladu s právními předpisy, správní orgán řízení zastaví podle ustanovení § 30 správního řádu.

V daném případě soud přezkoumává věc Nejvyšší správní soud v Brně jako soud prvního stupně (v jednoinstančním řízení) na základě žaloby žalobce podle ustanovení § 132 s. ř. s. v řízení podle nové právní úpravy, tj. podle zákona č. 150/2002 Sb. o soudním řádu správním (s. ř. s.). Podle ustanovení § 65 odst. 1 s. ř. s. je k podání žaloby legitimován ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva a povinnosti. Z uvedeného je zřejmé, že žalobou napadené rozhodnutí nemá povahu takového úkonu, neboť tím, že žalobce nemá právní nárok na zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení (viz shora) a tím, že řízení zahájené správním orgánem bylo podle ustanovení § 30 správního řádu zastaveno a odvolání žalobce proti tomuto rozhodnutí bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvrzeno, nedošlo k určení či zrušení či změně práv a povinností žalobce. Proto je třeba napadené rozhodnutí považovat ze soudního přezkumu za vyloučený úkon správního orgánu podle ustanovení § 70 odst. 1 písm. a) s. ř. s., protože nejde o rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 65 s. ř. s. a soud žalobu podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. jako nepřípustný návrh odmítl.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Závěrem je třeba uvést, že vzhledem k tomu, že na přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení podle ustanovení § 65 a násl. správního řádu není právní nárok, nelze se takového přezkumu nadřízeným správním orgánem domáhat u soudu žalobou proti nečinnosti správního orgánu, když taková ochrana je poskytována jen za situace, kdy má správní orgán povinnost vydat rozhodnutí (osvědčení). Stejně tak nelze za dané situace polemizovat s výkladem právního předpisu, který nad rámec rozhodnutí provedl správní orgán a na tomto základě požadovat přezkum uvedeného výkladu „protože je zřejmé, že bude použit v případném budoucím rozhodnutí“ (zřejmě dosud nevydaném) ohledně přezkumu mimo odvolací řízení rozhodnutí, které měl žalobce skutečně na mysli, když podával podnět k tomuto přezkumu. I když je zřejmé, že právní orgán prvního stupně omylem podrobil přezkumu rozhodnutí, k jehož přezkumu žalobce podnět nepodal, správně žalovaný dovodil, že se nejedná o nezákonné rozhodnutí, neboť k takovému přezkumu může dojít i z podnětu správního orgánu samého (viz výše).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. dubna 2003

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru