Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Azs 90/2008 - 92Usnesení NSS ze dne 21.04.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

4 Azs 90/2008 - 92

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: B. A., zast. opatrovníkem Organizací pro pomoc uprchlíkům, se sídlem Kovářská 4, Praha 9, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 3. 3. 2008, č. j. 46 Az 30/2008 - 6,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 3. 3. 2008, č. j. 46 Az 30/2008 - 6, odmítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 2. 2008, č. j. OAM-99/LE-05-05-2008, a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Předmětným rozhodnutím žalovaný zamítl žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Proti tomuto usnesení podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost z důvodu podle § 103 odst. 1 písm. e) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), a požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Podle úředního záznamu ze dne 29. 5. 2008, č. j. 46 Az 30/2008 - 34, byl stěžovatel dne 9. 5. 2008 vyhoštěn do Turecka. Krajský soud v Praze proto usnesením ze dne 9. 6. 2008, č. j. 46 Az 30/2008 - 38, ustanovil opatrovníkem stěžovatele paní Z. V., zaměstnankyni Krajského soudu v Praze.

Usnesením ze dne 12. 9. 2008, č. j. 46 Az 30/2008 - 65, Krajský soud v Praze zamítl návrh stěžovatele na ustanovení právního zástupce. Soud současně usnesením ze dne 15. 9. 2008, č. j. 46 Az 30/2008 - 66, zprostil Z. V. funkce opatrovníka pro řízení o kasační stížnosti a ustanovil opatrovníkem stěžovatele Organizaci pro pomoc uprchlíkům. Tato usnesení byla Z. V. doručena dne 15. 9. 2008.

Dne 20. 11. 2008 Krajský soud v Praze předložil spis Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud si je vědom toho, že stěžovatel byl podle zjištění krajského soudu vyhoštěn a opustil území České republiky. Nejvyšší správní soud však nemůže řízení o kasační stížnosti zastavit, neboť nebyly naplněny podmínky § 33 zákona o azylu.

Nejvyšší správní soud proto přípisem ze dne 2. 1. 2009, č. j. 4 Azs 90/2008 - 77, vrátil spis krajskému soudu s tím, že krajský soud odňal stěžovateli možnost podat proti usnesení o zamítnutí návrhu na ustanovení zástupce kasační stížnost, neboť je doručil jen původní opatrovnici, která byla téhož dne zproštěna funkce. Nejvyšší správní soud současně uložil krajskému soudu vyzvat stěžovatele k předložení plné moci udělené advokátu k zastupování v řízení o kasační stížnosti, stanovit mu lhůtu a řádně jej poučit o tom, že nebude-li plná moc ve stanovené lhůtě předložena, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne.

Usnesení o zamítnutí návrhu na ustanovení zástupce bylo opatrovníku stěžovatele doručeno dne 26. 1. 2009, kasační stížnost proti němu podána nebyla.

Krajský soud v Praze následně usnesením ze dne 19. 2. 2009, č. j. 46 Az 30/2008 - 79, vyzval opatrovníka stěžovatele, aby soudu předložil plnou moc, kterou by osvědčil, že si zvolil pro řízení o kasační stížnosti právního zástupce, nebo doklad o právnickém vzdělání, které je vyžadováno pro výkon advokacie, a to ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení.

Opatrovník stěžovatele soudu sdělil, že jeho jménem bude v řízení o kasační stížnosti jednat JUDr. M. R., a předložil doklad o jeho právnickém vzdělání.

Krajský soud v Praze poté usnesením ze dne 12. 3. 2009, č. j. 46 Az 30/2008 - 85, vyzval stěžovatele prostřednictvím jeho opatrovníka k předložení plné moci nebo dokladu o jeho právnickém vzdělání, které je vyžadováno pro výkon advokacie, a to ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení. Současně jej poučil, že neuposlechne-li výzvy soudu ve stanovené lhůtě, soud kasační stížnost odmítne. V odůvodnění soud citoval ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. a uvedl, že stěžovatele vyzval, aby si pro řízení o kasační stížnosti ustanovil právního zástupce, nemá-li sám vysokoškolské vzdělání, které je vyžadováno pro výkon advokacie. Toto usnesení bylo opatrovníku stěžovatele doručeno dne 17. 3. 2009.

Podáním ze dne 26. 3. 2009 opatrovník stěžovatele soudu sdělil, že stěžovatel při podání kasační stížnosti žádal o ustanovení zástupce z řad advokátů. Opatrovník současně znovu přiložil doklad o právnickém vzdělání JUDr. M. R.

Dne 9. 4. 2009 krajský soud opětovně předložil spis Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel na výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátu k zastupování v řízení o kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že stěžovatel nesplnil povinnost stanovenou v § 105 odst. 2 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Stěžovatel vysokoškolské právnické vzdělání nemá, avšak na výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátu pro zastupování v tomto řízení, přestože byl řádně poučen o možnosti odmítnutí kasační stížnosti. Předložený doklad o vysokoškolském právnickém vzdělání JUDr. M. R. neprokazuje splnění podmínky citovaného ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s., neboť JUDr. M. R. není zaměstnancem stěžovatele, ani advokátem, a soudu navíc nebyla nijak doložena existence vztahu právního zastoupení mezi stěžovatelem a JUDr. M. R.

Žádost stěžovatele o ustanovení zástupce z řad advokátů byla zamítnuta, toto usnesení bylo stěžovateli doručeno prostřednictvím jeho opatrovníka; stěžovatel proti němu kasační stížnost nepodal, proto se již nemůže dovolávat toho, že při podání kasační stížnosti žádal o ustanovení zástupce.

Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu pokud stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tato vada nebyla k výzvě soudu odstraněna, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2003, č. j. 3 Afs 9/2003 - 19, www.nssoud.cz).

Nedostatek zastoupení stěžovatele brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes dvojí výzvu soudu nebyl odstraněn, byť ze druhé výzvy reagující na předložený doklad o vzdělání JUDr. M. R. jednoznačně vyplývá, že v daném případě musí být stěžovatel zastoupen advokátem nebo sám musí mít vysokoškolské právnické vzdělání.

Nejvyšší správní soud shledal, že nejsou splněny podmínky řízení a tento nedostatek nebyl přes výzvu soudu odstraněn, a proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 3. 3. 2008, č. j. 46 Az 30/2008 - 6, podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. dubna 2009

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru