Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Azs 88/2008 - 62Usnesení NSS ze dne 30.12.2008

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

4 Azs 88/2008 - 62

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové, JUDr. Miluše Doškové, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobkyně: G. Y., zast. Mgr. Markem Sedlákem, advokátem, se sídlem Příkop 8, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 7. 2008, č. j. 64 Az 75/2006 - 28,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 14. 7. 2008, č. j. 64 Az 75/2006 - 28, zamítl žalobu žalobkyně proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 7. 2006, č. j. OAM-705/VL-10-08-2006, a rozhodl dále, že žádný z účastníků, ani Česká republika nemá právo na náhradu nákladů řízení. Přezkoumávaným rozhodnutím žalovaný zamítl žádost žalobkyně o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) kasační stížnost, kterou po výzvě soudu podáním ze dne 16. 10. 2008 doplnila. Stěžovatelka dále požádala o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti podle § 107 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

Dne 12. 11. 2008 krajský soud předložil spis Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.

Z vyjádření žalovaného Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatelka dne 29. 8. 2008 opustila Pobytové středisko Zastávka u Brna, které uváděla ve svých podáních jako místo pobytu v České republice.

Nejvyšší správní soud proto přípisem ze dne 13. 11. 2008, č. j. 4 Azs 88/2008 - 56, požádal Policii České republiky o sdělení místa pobytu stěžovatelky. Policie České republiky přípisem ze dne 20. 11. 2008, č. j. CPR-20-7124/čj-2008-9CEVV, sdělila, že poslední adresou pobytu stěžovatelky je A. S. 19/503, B. – Č. P.

Nejvyšší správní soud poté přípisem ze dne 26. 11. 2008, č. j. 4 Azs 88/2008 - 59, požádal Policii České republiky o prověření místa pobytu stěžovatelky. Inspektorát cizinecké policie Brno ve vyjádření ze dne 19. 12. 2008, č. j. CPBR-13800/ČJ-2008-61PB-azyl, uvedl, že stěžovatelka je k pobytu hlášena na adrese A. S. 19/503, B. – Č. P., a prověrkami provedenými dne 3. 12. 2008, 13. 12. 2008 a 14. 12. 2008 bylo zjištěno, že stěžovatelka se na této adrese nezdržuje. Kde se stěžovatelka zdržuje nyní, není Policii České republiky známo.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak zvláštní zákon. Podle § 33 písm. e) zákona o azylu, soud řízení zastaví, jestliže žadatel o udělení azylu (žalobce, zde stěžovatelka) se nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil.

Nejvyšší správní soud konstatuje, že stěžovatelka je k pobytu hlášena na adrese A. S. 19/503, B. – Č. P., kde se však nezdržuje a její současné místo pobytu není známo. Z obsahu soudního spisu je tedy zřejmé, že se stěžovatelka nezdržuje v místě hlášeného pobytu, přičemž změnu místa pobytu krajskému soudu, ani Nejvyššímu správnímu soudu neoznámila.

Nejvyšší správní soud tak dospěl k jednoznačnému závěru, že byly naplněny zákonné podmínky ustanovení § 33 písm. e) zákona o azylu, a proto v souladu s ustanovením § 47 písm. c) s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona, řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. prosince 2008

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru