Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Azs 86/2021 - 20Usnesení NSS ze dne 13.05.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

4 Azs 86/2021 - 20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobce: P. S., zast. Mgr. Umarem Switatem, advokátem, se sídlem V Tůních 11, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. 3. 2021, č. j. 59 A 1/2021 - 17,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Krajský soud v Praze usnesením ze dne 9. 3. 2021, č. j. 59 A 1/2021 - 17, zastavil řízení o žalobě, kterou se žalobce domáhal ochrany proti nečinnosti žalovaného spočívající v nevydání povolení k přechodnému pobytu na území České republiky ve věci vedené pod č. j. OAM-8545/PP-2018. Žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti tomuto usnesení krajského soudu podal včasnou kasační stížnost.

[2] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 7. 4. 2021, č. j. 4 Azs 86/2021 - 10, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost. Zároveň stěžovatele poučil, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Soud stěžovatele také poučil, že řízení nezastaví, je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by mu mohla vzniknout újma, a ve stanovené lhůtě sdělí soudu okolnosti, které toto nebezpečí osvědčují, a doloží, že bez své viny nemohl poplatek dosud zaplatit.

[3] Z údajů na doručence je zřejmé, že toto usnesení Nejvyššího správního soudu bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 7. 4. 2020. Lhůta 15 dnů určená Nejvyšším správním soudem k zaplacení soudního poplatku tak uplynula ve čtvrtek 22. 4. 2020. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil.

[4] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 296/2017 Sb., je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti (poplatek činí za každého stěžovatele 5.000 Kč).

[5] Ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích stanoví, že po marném uplynutí lhůty určené poplatníku ve výzvě k zaplacení soudního poplatku (v délce alespoň 15 dnů) soud řízení zastaví.

[6] Podle § 47 písm. c) s. ř. s., „soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.“

[7] Nejvyšší správní soud proto shrnuje, že stěžovatel byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích, které nastoupí v případě, že tak neučiní. Navzdory této výzvě a náležitému poučení však stěžovatel ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil. Proto Nejvyšší správní soud podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona a § 9

odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o kasační stížnosti zastavil.

[8] O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona, podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, bylo-li toto řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. května 2021

JUDr. Jiří Palla

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru