Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Azs 86/2007Usnesení NSS ze dne 20.09.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

4 Azs 86/2007 - 41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Jana Dvořáka v právní věci žalobkyně: O. V., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 56 Az 326/2006 - 25, ze dne 28. 5. 2007,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 28. 5. 2007, č. j. 56 Az 326/2006 - 25, zamítl žalobu žalobkyně proti rozhodnutí žalovaného č. j. OAM-607/LE-15-P16-2006, ze dne 23. 10. 2006, a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Přezkoumávaným rozhodnutím žalovaný neudělil žalobkyni mezinárodní ochranu podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) kasační stížnost, požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů a o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti podle § 107 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

Kasační stížnost je opožděná.

Z obsahu soudního spisu vyplývá, že napadený rozsudek Krajského soudu v Brně byl stěžovatelce doručen dne 9. 7. 2007. Nejvyšší správní soud považuje uvedené datum za den doručení, neboť vzhledem k absenci doručenky vycházel z přípisu Pošty Z. u B. ze dne 6. 9. 2007, který neobsahuje údaj o tom, zda byla stěžovatelce zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedla. Proto soud zvolil pro stěžovatelku nejpříznivější variantu a vyšel z předpokladu, že rozsudek byl stěžovatelce doručen v den, kdy si jej osobně vyzvedla na poště.

č. j. 4 Azs 86/2007 - 42

Rozsudek obsahuje řádné poučení o možnosti podat kasační stížnost. V poučení napadeného rozsudku je v souladu s § 106 odst. 2 s. ř. s. správně uvedeno, že proti tomuto rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, která musí být podána ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozsudku k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu začíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin. Podle odst. 2 téhož ustanovení, lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků, končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Jak již bylo výše uvedeno, napadené rozhodnutí bylo stěžovatelce doručeno v pondělí dne 9. 7. 2007. Lhůta dvou týdnů k podání kasační stížnosti počala běžet v úterý dne 10. 7. 2007 (§ 40 odst. 1 s. ř. s.) a skončila v pondělí dne 23. 7. 2007 (§ 40 odst. 2 s. ř. s.).

K zachování lhůty pro podání kasační stížnosti bylo třeba, aby nejpozději dne 23. 7. 2007 byla kasační stížnost předána Krajskému soudu v Brně, případně Nejvyššímu správnímu soudu, nebo jednomu z těchto soudů zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předána orgánu, který má povinnost podání doručit.

Z obsahu spisu vyplývá, že stěžovatelka podala kasační stížnost dne 19. 7. 2007 osobně u Městského soudu v Praze, tedy u soudu místně nepříslušného. Městský sou dv Praze dne 6. 8. 2007, tj. po uplynutí lhůty k podání kasační stížnosti, postoupil kasační stížnost místně nepříslušnému Krajskému soudu v Ostravě. Tento ji dne 8. 8. 2007 postoupil místně

příslušnému Krajskému soudu v Brně, kterému byla doručena dne 9. 8. 2007.

Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu kasační stížnost podaná ve lhůtě uvedené v § 106 odst. 2 s. ř. s. u nepříslušného soudu, je kasační stížností včasnou jen tehdy, jestliže tento nepříslušný soud ještě ve lhůtě k podání kasační stížnosti tuto kasační stížnost odeslal (předal k poštovní přepravě) příslušnému krajskému soudu nebo Nejvyššímu správnímu soudu (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2003, č. j. 4 Azs 39/2003 - 37, www.nssoud.cz, podobně též usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 3. 2003, č. j. 3 Ads 8/2003 - 17, publikované ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 101/2004, www.nssoud.cz).

Vzhledem k tomu, že kasační stížnost stěžovatelky odešla z Městského soudu v Praze až dne 6. 8. 2007, tedy po uplynutí lhůty k podání kasační stížnosti, je zcela zřejmé, že kasační stížnost je opožděná. Za den podání kasační stížnosti ve smyslu zmíněné judikatury je pak nutno považovat den 8. 8. 2007, kdy místně nepříslušný Krajský soud v Ostravě tuto kasační stížnost odeslal soudu místně příslušnému. Skutečnost, že Městský soud v Praze pochybil, když kasační stížnost neodeslal Krajskému soudu v Brně, zůstává bez vlivu na toto rozhodnutí, neboť k odeslání kasační stížnosti došlo až po uplynutí lhůty

č. j. 4 Azs 86/2007 - 43

k podání kasační stížnosti. Je tedy lhostejné, jakému soudu Městský soud v Praze kasační stížnost dne 6. 8. 2007 postoupil, neboť lhůta již zachována být nemohla.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost stěžovatelky proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. 5. 2007, č. j. 56 Az 326/2006 - 25, odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona, neboť byla podána opožděně.

O návrhu, aby byl kasační stížnosti přiznán odkladný účinek podle § 107 s. ř. s. Nejvyšší správní soud samostatně nerozhodoval. Dospěl totiž k závěru, že o něm není třeba rozhodovat tam, kde je kasační stížnosti přiznán odkladný účinek přímo ze zákona (§ 32 odst. 5 zákona o azylu).

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. září 2007

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senát

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru