Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Azs 80/2007Usnesení NSS ze dne 22.11.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

4 Azs 80/2007 - 70

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobkyně: O. N., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 9. 2006, č. j. 62 Az 19/2006 - 24,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalobkyně jako stěžovatelka domáhá přezkoumání shora označeného rozsudku, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, jímž byla zamítnuta žádost stěžovatelky o azyl pro zjevnou nedůvodnost podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

V kasační stížnosti stěžovatelka současně požádala o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Krajský soud v Ostravě rozhodl o žádosti stěžovatelky o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti usnesením ze dne 20. 3. 2007, č. j. 62 Az 19/2006 – 55, tak, že zástupce stěžovatelce neustanovil, neboť stěžovatelka v soudem stanovené lhůtě (ostatně ani později) nedoložila své osobní a majetkové poměry, z nichž soud mohl usoudit na splnění předpokladů pro osvobození od soudních poplatků, jakožto zákonné podmínky pro ustanovení advokáta ve smyslu § 35 odst. 7 soudního řádu správního.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb. soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s.), musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Podle ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s. potom musí kasační stížnost mimo obecných náležitostí podání obsahovat

č. j. 4 Azs 80/2007 - 71

zejména údaj o tom, kdy bylo napadané rozhodnutí stěžovateli doručeno a v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá.

Vzhledem k tomu, že kasační stížnost neobsahovala předepsané zákonné náležitosti, byla stěžovatelka usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 5. 2007, č. j. 62 Az 19/2006 - 62, vyzvána, aby ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení opravila vady kasační stížnosti tak, že si zvolí advokáta a předloží plnou moc pro zastupování, a uvede konkrétní důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 s. ř. s., a podřadí je pod příslušné písmeno cit. ustanovení. V usnesení krajský soud stěžovatelku současně poučil o tom, že nebude-li kasační stížnost ve stanovené lhůtě doplněna, bude odmítnuta.

Ze spisu vyplývá, že uvedené usnesení Krajského soudu v Ostravě bylo stěžovatelce doručeno dne 19. 6. 2007, a stejně tak ze spisu vyplývá, že stěžovatelka ve stanovené lhůtě vady kasační stížnosti neodstranila.

Stěžovatelka ve stanovené lhůtě plnou moc udělenou advokátovi soudu nepředložila. Ve spisu je založena toliko plná moc, kterou stěžovatelka udělila jako obecnou plnou moc k zastupování v právních věcech panu V. L., přičemž nedoložila, že by se jednalo o advokáta. Nejvyšší správní soud nahlédnutím do seznamu advokátů, vedeného Českou advokátní komorou v Praze, zjistil, že osoba udaného jména a příjmení jako advokát u České advokátní komory zapsána není.

V této souvislosti se potom v jistém smyslu jeví jako druhořadé, že stěžovatelka ve stanovené lhůtě stejně tak nedoplnila kasační stížnost o další chybějící údaje (konkrétní důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 s. ř. s. a jejich podřazení pod příslušné písmeno cit. ustanovení).

Protože nebyl v soudem stanovené lhůtě především odstraněn nedostatek povinného zastoupení, a v podstatě již bez ohledu na to, že ve spojení s tím také nebyla v této lhůtě kasační stížnost doplněna o další požadované údaje, nebylo možno pro tento nedostatek v řízení pokračovat.

Nedostatek řádného povinného zastoupení brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatelky podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s., odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. listopadu 2007

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru