Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Azs 8/2005Usnesení NSS ze dne 31.03.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

4 Azs 8/2005 – 53

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: nezl. H. K., zastoupen matkou A. A., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem v Praze 7, poštovní přihrádka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 4. 2004, č. j. 10 Az 174/2003 - 23,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení shora označeného rozsudku, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Ministra vnitra České republiky ze dne 19. 6. 2003, č. j. OAM-2456/AŘ-2002, jímž byl zamítnut rozklad žalobce a potvrzeno rozhodnutí Ministerstva vnitra České republiky ze dne 6. 11. 2001, č. j. OAM-1577/CU-02-OL4-2001, o neudělení azylu žalobci.

Stěžovatel současně požádal o přiznání odkladného účinku poddané kasační stížnosti.

Z ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), vyplývá, že stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Nezletilý stěžovatel, zastoupen svou matkou jako zákonnou zástupkyní, podal kasační stížnost aniž byl zastoupen advokátem, avšak současně požádal soud o ustanovení advokáta. Městský soud v Praze proto vyzval stěžovatele k prokázání jeho osobních a majetkových poměrů přípisem ze dne 2. 7. 2004, stěžovatel však na tuto výzvu žádným způsobem ve stanovené lhůtě nereagoval, ačkoliv byl daný přípis řádně doručen do vlastních rukou zákonné zástupkyni stěžovatele. Stěžovatel tedy neprokázal, že splňuje faktické předpoklady pro osvobození od soudních poplatků a pro ustanovení zástupce pro dané řízení. Proto Městský soud v Praze usnesením ze dne 17. 7. 2004, č. j. 10 Az 174/2003 – 33, návrh stěžovatele na ustanovení zástupce zamítl. Kasační stížnost proti tomuto usnesení nebyla podána.

Následně Městský soud v Praze přípisem ze dne 29. 7. 2004 vyzval stěžovatele, aby ve stanovené lhůtě předložil plnou moc udělenou advokátovi pro toto řízení, nebo aby ve stejné lhůtě požádal o ustanovení advokáta jeho zástupcem soudem, a současně předložil soudu vyplněný a potvrzený „tiskopis o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků“.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě (která skončila ve čtvrtek dne 19. 8. 2004) nepředložil ani plnou moc udělenou advokátovi pro toto řízení, ani nový návrh na ustanovení advokáta jeho zástupcem soudem. Stěžovatel, resp. jeho zákonná zástupkyně, po uplynutí stanovené lhůty zaslala Městskému soudu v Praze vyplněný a potvrzený „tiskopis o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků“ a současně uvedla, že již v kasační stížnosti požádala o ustanovení advokáta pro svého syna, tudíž nemůže doložit plnou moc advokátu udělenou k zastupování. Vzhledem ke svým majetkovým poměrům není schopna si advokáta zajistit. Vzdor tomu, že původní žádost stěžovatele (uvedená v kasační stížnosti) byla soudem pravomocně zamítnuta (usnesení nabylo právní moci dne 28. 7. 2004) zástupkyně stěžovatele nepožádala znovu o ustanovení zástupce pro nezletilého stěžovatele.

Poté Městský soud v Praze znovu usnesením č. j. 10 Az 174/2003 – 47 ze dne 21. 9. 2004 vyzval stěžovatele, resp. mu uložil, aby si ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení předmětného usnesení zvolil advokáta, nebo doložil, že stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, a současně jej poučil, že nebude-li přes tuto výzvu podání ve stanovené lhůtě doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne.

Na tuto výzvu stěžovatel žádným způsobem ve stanovené lhůtě nereagoval, i když bylo předmětné usnesení řádně doručeno do vlastních rukou zákonné zástupkyni stěžovatele.

Protože nezbytnou podmínkou, bez níž nelze řízení o kasační stížnosti vést, je povinné zastoupení stěžovatele advokátem a tento nedostatek nebyl v průběhu poskytnuté lhůty odstraněn, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) a § 120 s. ř. s. odmítnout.

Za této procesní situace se Nejvyšší správní soud již nemohl zabývat ani návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., neboť v případech odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. 3. 2005

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru