Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Azs 78/2007Usnesení NSS ze dne 06.11.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

4 Azs 78/2007 - 60

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Jaroslava Vlašína a v právní věci žalobkyně: R. B., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o kasační stížnosti žalobkyně podané proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 2. 2007, č. j. 29 Az 44/2006 - 44,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou osobně dne 7. 5. 2007 u Krajského soudu v Hradci Králové se žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) domáhala zrušení rozsudku uvedeného soudu ze dne 27. 2. 2007, č. j. 29 Az 44/2006 - 44, jímž byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 7. 2006, č. j. OAM-213/VL-11-K01-2006. Tímto rozhodnutím žalovaného byla zamítnuta žádost žalobkyně o udělení azylu pro nesplnění podmínek podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů („zákon o azylu“), a současně bylo rozhodnuto, že se na cizinku nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Kasační stížnost je podána opožděně.

Z obsahu spisu plyne, že napadený rozsudek byl stěžovatelce (jejímu zástupci ustanovenému pro řízení před krajským soudem) doručen soudním doručovatelem dne 16. 3. 2007 (v pátek), což zaměstnankyně adresáta, jako osoba oprávněná písemnost za adresáta převzít, potvrdila vlastnoručním podpisem, jak vyplývá z doručenky založené ve spisu.

Napadený rozsudek obsahuje řádné poučení o lhůtě k podání kasační stížnosti. V poučení napadeného rozsudku je v souladu s ustanovením § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) uvedeno, že proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho

č. j. 4 Azs 78/2007 - 61 písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu, počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin. Podle odst. 2 téhož ustanovení, lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků, končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Podle ustanovení § 40 odst. 4 téhož zákona je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Jak již bylo výše uvedeno, napadený rozsudek byl stěžovatelce (jejímu zástupci) doručen do vlastních rukou, podle údajů doložených ve spisu, v pátek 16. 3. 2007. Lhůta dvou týdnů k podání kasační stížnosti počala běžet v sobotu dne 17. 3. 2007 (§ 40 odst. 1 s. ř. s.) a skončila v pátek dne 30. 3. 2007 (§ 40 odst. 2 s. ř. s.). Uvedený den – pátek – se svým označením shoduje s označením dne, který určuje počátek lhůty k podání kasační stížnosti, jímž je den doručení napadeného rozsudku stěžovatelce (jejímu zástupci), tedy pátek dne 16. 3. 2007. K zachování lhůty pro podání kasační stížnosti bylo proto třeba, aby nejpozději dne 30. 3. 2007 byla kasační stížnost předána soudu, nebo soudu zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předána orgánu, který má povinnost podání doručit. Z obsahu spisu však plyne, že kasační stížnost byla podána osobně u Krajského soudu v Hradci Králové až dne 7. 5. 2007, tedy po marném uplynutí lhůty k jejímu podání.

Z výše uvedeného tedy zcela jednoznačně plyne, že kasační stížnost byla podána opožděně. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 2. 2007, č. j. 29 Az 44/2006 - 44, odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., neboť lhůta pro podání kasační stížnosti byla zmeškána.

Jen pro úplnost nutno uvést, že zjevná opožděnost stěžovatelkou podané kasační stížnosti vedla Krajský soud v Hradci Králové k zamítnutí současně podané žádosti o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti. Soud tak učinil usnesením ze dne 22. 6. 2007, č. j. 29 Az 44/2006 - 55, které bylo doručeno do vlastních rukou stěžovatelky dne 27. 6. 2007; stěžovatelka kasační stížnost proti tomuto usnesení nepodala.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť v případech odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. listopadu 2007

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

č. j. 4 Azs 78/2007 - 62

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru