Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Azs 68/2006Usnesení NSS ze dne 18.05.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

4 Azs 68/2006 - 51

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: B. P., zast. opatrovnicí B. S., právně zast. JUDr. Pěvou Skýbovou, advokátkou, se sídlem Brno, Bartošova 4, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 10. 2005, č. j. 56 Az 90/2005 - 22,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Zástupkyni stěžovatele JUDr. Pěvě Skýbové, se přiznává odměna za zastupování ve výši 1075 Kč, která jí bude vyplacena Nejvyšším správním soudem do 30 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Kasační stížností včas podanou u Krajského soudu v Brně se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku uvedeného soudu ze dne 26. 10. 2005, č. j. 56 Az 90/2005 - 22, jímž byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 14. 6. 2005, č. j. OAM-373/LE-PA04-PA04-2005. Napadeným rozhodnutím byla zamítnuta žádost stěžovatele o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Stěžovatel spolu s kasační stížností požádal soud o ustanovení zástupce z řad advokátů. Usnesením ze dne 23. 11. 2005, č. j. 56 Az 90/2005 – 32, mu byla pro řízení o kasační stížnosti ustanovena zástupkyně, advokátka JUDr. Pěva Skýbová, AK Brno, Bartošova 4. Usnesení o ustanovení zástupkyně bylo stěžovateli zasláno na adresu uvedenou v kasační stížnosti, tj. do Z. p. z. c. P.. Vzhledem k tomu, že zásilka se dne 6. 12. 2006 vrátila nedoručena se záznamem pošty B., že adresát je na uvedené adrese neznámý požádal krajský soud Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie o sdělení místa pobytu stěžovatele. Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie krajskému soudu přípisem ze dne 6. 12. 2005 sdělilo, že stěžovatel byl dne 22. 11. 2005 vyhoštěn přes hraniční přechod Praha Ruzyně.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 3. 2. 2006, č. j. 56 Az 90/2005 – 46, stěžovateli ustanovil opatrovnici, B. S., v. k. Krajského soudu v B.. vzhledem k tomu, že od

č. j. 4 Azs 68/2006 - 52

6. 12. 2005 není pobyt stěžovatele soudu znám. Poté krajský soud předložil spis k rozhodnutí o kasační stížnosti Nejvyššímu správnímu soudu.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. (použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s.) soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak zvláštní zákon. Podle § 33 písm. e) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže žadatel o udělení mezinárodní ochrany (dříve azylu) se nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil. V souzené věci je zjevné, že stěžovatel se v místě hlášeného pobytu nezdržuje a změnu soudu neoznámil - ostatně byl z České republiky vyhoštěn dne 22. 11. 2005. K ochraně jeho práv mu byl krajským soudem ustanoven opatrovník. Podmínka pro zastavení řízení podle § 33 písm. e) zákona o azylu tedy byla podle názoru Nejvyššího správního soudu naplněna, a proto usnesením rozhodl o zastavení řízení o kasační stížnosti.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení.

Vzhledem k tomu, že zástupkyně stěžovatele, JUDr. Pěva Skýbová, byla ustanovena soudem, přiznal Nejvyšší správní soud podle § 35 odst. 8 v návaznosti na § 120 s. ř. s. označené zástupkyni za zastupování v řízení o kasační stížnosti odměnu, a to v celkové výši 1075 Kč, sestávající se z odměny dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. za jeden úkon právní služby (á 1000 Kč - § 11 odst. 1 b/ ve spojení s § 9 odst. 3 písm. f/ cit. vyhlášky) a jednoho režijního paušálu (á 75 Kč - § 13 odst. 3 téže vyhlášky).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. května 2007

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru