Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Azs 63/2008 - 53Usnesení NSS ze dne 30.09.2008

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

4 Azs 63/2008 - 53

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy, JUDr. Marie Turkové, JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: N. D. Ch., zast. Mgr. Bohdanou Hejdukovou, advokátkou, se sídlem Křižíkova 16, Praha 8, a dále opatrovníkem Organizací pro pomoc uprchlíkům, se sídlem Kovářská 4, Praha 9, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 31. 10. 2007, č. j. 47 Az 25/2007 - 20,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Zástupkyni stěžovatele, advokátce Mgr. Bohdaně Hejdukové, se přiznává odměna za zastupování ve výši 2 400 Kč, která jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze (dále jen „krajský soud“) rozsudkem ze dne 31. 10. 2007, č. j. 47 Az 25/2007 - 20, zamítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 8. 2007, č. j. OAM-10-349/LE-BE03-BE07-2007, kterým byla žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“) zamítnuta jako zjevně nedůvodná.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) včas kasační stížnost z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) a navrhl, aby byl rozsudek krajského soudu zrušen a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení. Stěžovatel také požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů, neboť nemá právní vzdělání ani finanční prostředky, a nemůže tak náležitě chránit svá práva.

Krajský soud usnesením ze dne 12. 12. 2008, č. j. 47 Az 25/2007 - 28, ustanovil zástupkyní stěžovatele advokátku Mgr. Bohdanu Hejdukovou se sídlem Křižíkova 16, Praha 8. Následně ji krajský soud usnesením ze dne 17. 1. 2008, č. j. 47 Az 25/2007 - 30, vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení doplnila předmětnou kasační stížnost o konkrétní důvody, v nichž spatřuje naplnění uvedených důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s.

Podáním ze dne 19. 2. 2008 sdělila advokátka soudu, že se dvakrát neúspěšně snažila písemně navázat kontakt se stěžovatelem na adrese uváděné soudem (tj. Zařízení pro zajištění cizinců Bělá - Jezová, Bělá pod Bezdězem, PSČ 294 21 – pozn. NSS). Uvedla, že se jí zásilka vždy vrátila zpět s poznámkou, že se adresát odstěhoval bez udání adresy. Advokátce není známa současná adresa stěžovatele, a proto bez součinnosti stěžovatele není schopna doplnit kasační stížnost o konkrétní důvody, jak požaduje krajský soud.

Krajský soud následně zjišťoval místo pobytu stěžovatele dotazem na Policii České republiky, ředitelství služby cizinecké policie, která mu dne 13. 3. 2008 sdělila, že stěžovateli bylo vydáno dne 1. 2. 2008 výjezdní vízum X platné do 1. 3. 2008 a že stěžovatel dne 1. 2. 2008 opustil místo svého dosavadního pobytu (Zařízení pro zajištění cizinců Bělá - Jezová, Bělá pod Bezdězem), avšak z území České republiky legálně nevycestoval a jeho současný pobyt není znám.

Krajský soud proto usnesením ze dne 26. 3. 2008, č. j. 47 Az 25/2007 - 36, ustanovil stěžovateli podle § 29 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 64 s. ř. s., pro řízení o kasační stížnosti opatrovníka Organizaci pro pomoc uprchlíkům, se sídlem Kovářská 4, Praha 9. Toto usnesení zaslal jak opatrovníkovi a žalovanému tak ustanovené zástupkyni stěžovatele advokátce Mgr. Bohdaně Hejdukové. Krajský soud usnesením ze dne 23. 4. 2008, č. j. 47 Az 25/2007 - 39, vyzval také opatrovníka stěžovatele, aby ve lhůtě 14ti dnů ode dne doručení usnesení doplnil předmětnou kasační stížnost o konkrétní důvody, v nichž spatřuje naplnění uvedených důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s.

Krajský soud poté zaslal kasační stížnost žalovanému, který v písemně podaném vyjádření uvedl, že rozhodl správně, a v podrobnostech odkázal na své rozhodnutí a správní spis. Podotkl, že stěžovatel v kasační stížnosti pouze vyslovil svůj nesouhlas s výrokem žalovaného a soudu, aniž by jakkoli blíže namítl porušení konkrétních ustanovení správního řádu. Kasační stížnost tedy nesplňuje náležitosti stanovené v § 106 odst. 1 s. ř. s., neboť z ní není zřejmé, v jakém rozsahu a z jakých důvodů stěžovatel napadá rozsudek krajského soudu. Z těchto důvodů žalovaný navrhl, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl pro podstatné vady podání, případně ji zamítl pro její nedůvodnost.

Krajský soud poté spis předložil Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud přípisem ze dne 22. 8. 2008, č. j. 4 Azs 63/2008 - 49, z důvodu aktualizace údajů požádal Policii České republiky, evidenční odbor Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, opětovně o sdělení místa pobytu stěžovatele. V odpovědi ze dne 22. 8. 2008, č. j. CPR-20-5396/čj-2008-9CEVV, mu bylo sděleno, že stěžovatel měl vydané výjezdní vízum k opuštění území České republiky č. platné od 1. 2. 2008 do 1. 3. 2008. Dne 1. 2. 2008 opustil místo svého dosavadního pobytu (Zařízení pro zajištění cizinců Bělá - Jezová, Bělá pod Bezdězem). Protože Česká republika je součástí Schengenského prostoru, který je volným prostorem osob, tak nelze zjistit, zda stěžovatel opustil území České republiky. Současné místo pobytu stěžovatele není Policii České republiky známo.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví i tehdy, stanoví-li tak zvláštní zákon. Podle § 33 písm. e) zákona o azylu, soud řízení zastaví, jestliže žadatel o udělení azylu (žalobce) se nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil.

Ze zpráv Policie České republiky a z neúspěšného pokusu advokátky stěžovatele o doručení zmíněné zásilky je zřejmé, že stěžovatel se nezdržuje v místě svého hlášeného pobytu v Zařízení pro zajištění cizinců, Bělá pod Bezdězem a změnu místa pobytu neoznámil krajskému soudu ani Nejvyššímu správnímu soudu, přičemž jeho současný skutečný pobyt není znám ani Policii České republiky.

Nejvyšší správní soud tak shledal, že byly naplněny zákonné podmínky § 33 písm. e) zákona o azylu, a proto podle § 47 písm. c) s. ř. s. za použití ustanovení § 120 s. ř. s. zastavil řízení o kasační stížnosti.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Odměna advokátce Mgr. Bohdaně Hejdukové, kterou stěžovateli ustanovil krajský soud usnesením ze dne ze dne 12. 12. 2008, č. j. 47 Az 25/2007 - 28, byla stanovena za jeden úkon právní služby ve výši 2100 Kč podle § 9 odst. 3 písm. f) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „advokátní tarif“), a to konkrétně za doplnění kasační stížnosti ze dne 4. 5. 2007, tj. písemné podání soudu týkající se věci samé podle § 11 odst. 1 písm. d) této vyhlášky a režijní paušál podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu ve výši 300 Kč za tento úkon. Nejvyšší správní soud nepřiznal zástupkyni stěžovatele odměnu za převzetí a přípravu zastoupení, neboť z obsahu spisu nevyplývá, že by proběhla první porada s klientem ve smyslu § 11 odst. 1 písm. b) advokátního tarifu. Jak Nejvyšší správní soud zjistil z přípisu zástupkyně stěžovatele ze dne 2. 9. 2008, není tato plátcem DPH, a proto Nejvyšší správní soud nezvýšil vypočtenou odměnu o daň z přidané hodnoty. Zástupkyni stěžovatele bude vyplacena částka ve výši 2400 Kč, a to z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. září 2008

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru