Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Azs 63/2007Usnesení NSS ze dne 18.07.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

4 Azs 63/2007 - 68

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Petra Průchy, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: Y. S., zast. JUDr. Karlem Bartou, advokátem, se sídlem Praha 6, Střešovická 31, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o kasační stížnosti žalobce podané proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 11. 2006, č. j. 28 Az 37/2006 - 25,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti .

III. Zástupci stěžovatele JUDr. Karlu Bartovi, s e p ři znává odměna za zastupování ve výši 4800 Kč, která mu bude vyplacena Nejvyšším správním soudem do 60 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Včasnou kasační stížností se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 11. 2006, č. j. 28 Az 37/2006 - 25, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 6. 2006, č. j. OAM-238/VL-10-K01-2006, o neudělení azylu z důvodu nesplnění podmínek uvedených v § 12, § 13 odst. 1,2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), a jímž bylo současně vysloveno, že se na cizince nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Krajský soud v Hradci Králové, po provedení úkonů ve smyslu § 108 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s.), předložil dne 28. 6. 2007 kasační stížnost k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu.

V podání ze dne 26. 6. 2007, doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 9. 7. 2007, stěžovatel uvedl, že kasační stížnost podanou proti rozsudku Krajského soudu v Hradci

č. j. 4 Azs 63/2007 - 69

Králové ze dne 29. 11. 2006, č. j. 28 Az 37/2006 – 25, tímto podání bere zpět. Z rodinných důvodů prosí o zastavení řízení o kasační stížnosti, chce rychle odejet domů. Současně tímto podáním „vzdává“ žádost odkladný účinek kasační stížnosti.

Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Jelikož stěžovatel vzal svoji kasační stížnost zpět a projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

S ohledem na to, že řízení bylo zastaveno, podle ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Vzhledem k tomu, že zástupce stěžovatele JUDr. Jan Barta, byl ustanoven soudem, přiznal Nejvyšší správní soud podle § 35 odst. 8 v návaznosti na § 120 s. ř. s. uvedenému zástupci za zastupování v řízení o kasační stížnosti odměnu, a to v celkové výši 4800 Kč, sestávající se z odměny dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. za dva úkony právní služby (á 2100 Kč - § 11 odst. 1 písm. b/, § 11 odst. 1 písm. d/ ve spojení s § 9 odst. 3 pím. f/ cit. vyhlášky) a dvou režijních paušálů (á 300 Kč - § 13 odst. 3 téže vyhlášky).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. července 2007

JUDr. Marie Turková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru