Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Azs 63/2006Usnesení NSS ze dne 24.03.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

4 Azs 63/2006 – 66

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: nezl. P. M. G., zastoupen matkou G. V. jako jeho zákonnou zástupkyní, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 4. 2004, č. j. 6 Az 181/2003 – 27, a o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 2. 4. 2004, č. j. 6 Az 181/2003 – 27 zamítl žalobcův návrh na ustanovení právního zástupce pro řízení o žalobě podané žalobcem proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 7. 2003, č. j. OAM-1352/VL-01-BE07-2003, kterým bylo rozhodnuto o neudělení azylu podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Proti tomuto usnesení podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) prostřednictvím své zákonné zástupkyně kasační stížnost, v níž nesouhlasil s napadeným usnesením. Namítal že v průběhu azylového řízení se několikrát změnil azylový zákona a on (resp. jeho matka) kvůli špatné znalosti českého jazyka neměl možnost prostudovat tyto změny. Stěžovatel proto žádá zdejší soud, aby napadené usnesení Městského soudu v Praze zrušil a ustanovil mu právního zástupce pro řízení o podané žalobě.

Kasační stížnost je podána opožděně.

Z obsahu správního spisu vyplývá, že usnesení, ve kterém byl žalobce řádně poučen o možnosti podat do dvou týdnů od doručení písemného vyhotovení usnesení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně kasační stížnost, bylo zákonné zástupkyni stěžovatele doručeno v pátek dne 4. 6. 2004. V souvislosti s § 106 odst. 2 a § 40 odst. 3 a 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), tak posledním dnem pro podání kasační stížnosti, tj. pro předání této stížnosti soudu nebo její zaslání prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence anebo předání orgánu, který má povinnost ji doručit, byl v daném případě pátek 18. 6. 2004, přičemž zmeškání této lhůty nelze prominout.

Vzhledem k tomu, že kasační stížnost byla předána držiteli poštovní licence až v sobotu 19. 6. 2004, jak vyplývá z přiložené obálky, nezbývá než konstatovat, že lhůta pro podání předmětné kasační stížnosti byla zmeškána a Nejvyšší správní soud ji jako takovou musel podle § 46 odst. 1 písm. b) a § 120 s. ř. s. odmítnout.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Nutno pro úplnost dodat, že nezletilý stěžovatel podal prostřednictvím své zákonné zástupkyně (matky) též kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 7. 2004, č. j. 6 Az 181/2003 – 31, o níž bude rozhodnuto Nejvyšším správním soudem po právní moci tohoto usnesení. Pro řízení o kasační stížnosti proti citovanému rozsudku byl nezletilému stěžovateli ustanoven zástupce JUDr. Karel Jareš, advokát, se sídlem Praha 1, Prokopská 8 (usnesením Městského soudu v Praze ze dne 6. 12. 2004, č. j. 6 Az 181/2003 – 57).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. března 2006

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru