Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Azs 58/2007 - 49Usnesení NSS ze dne 14.01.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

4 Azs 58/2007 - 49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobkyně: N. I., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 2. 2007, č. j. 64 Az 87/2006 - 23,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhala zrušení shora označeného rozsudku, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 2. 8. 2006, č. j. OAM-835/VL-10-12-2006. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl žádost stěžovatelky o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).

Stěžovatelka podala kasační stížnost aniž byla zastoupena řádně ustanoveným zástupcem.

Z ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) vyplývá, že stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Kasační stížnost byla podána prostřednictvím JUDr. Karla Barty, advokáta, přičemž nejvyšší správní soud zjistil, že tento zástupce byl žalobkyni ustanoven v průběhu řízení o žalobě. Z povahy věci i z dřívější judikatury Nejvyššího správního soudu (např. rozsudek NSS ze dne 8. 2. 2007, č. j. 7 As 47/2006 - 89), plyne, že krajský soud nemůže ustanovit advokáta pro řízení o kasační stížnosti v průběhu řízení o žalobě, kdy ještě kasační stížnost nebyla podána. Nejvyšší správní soud tak dovodil, že advokát JUDr. Karel Barta byl žalobkyni ustanoven evidentně pro řízení o žalobě, a nikoliv pro řízení o kasační stížnosti, a proto vyzval Krajský soud v Ostravě, aby poučil stěžovatelku o tom, že pro řízení o kasační stížnosti musí být zastoupena

č. j. 4 Azs 58/2007 - 50

advokátem, a pokud stěžovatelka splní podmínky pro ustanovení zástupce soudem, jí nově ustanovil advokáta pro řízení o kasační stížnosti.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 19. 9. 2007, č. j. 64 Az 87/2006 - 41, vyzval stěžovatelku, aby ve lhůtě do 1 měsíce od doručení tohoto usnesení předložila soudu plnou moc, udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti, příp. požádala o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti soud. Současně stěžovatelku poučil o tom, že pokud výzvě soudu ve stanovené lhůtě nevyhoví, bude řízení o kasační stížnosti odmítnuto.

Toto usnesení krajského soudu bylo doručováno na adresu pobytu stěžovatelky, která byla k výzvě krajského soudu sdělena přípisem Policie České republiky, Oblastní ředitelstvím služby cizinecké a pohraniční policie Praha, ze dne 25. 9. 2007. Jedná se o adresu: u p. B., K. 677/46, P, 3. Stěžovatelka nebyla při pokusu o doručení zásilky na uvedené adrese zastižena, podle údajů na dodejce zásilky, založené ve spisu, byla zásilka dne 8. 10. 2007 uložena na poště a stěžovatelce byla zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedla. Podle § 42 odst. 5 zákona s. ř. s., v návaznosti na § 46 odst. 3 a § 50c odst. 1 a 4 „o. s. ř. při doručování zásilek, neurčených do vlastních rukou adresáta (což je daný případ), platí, že, nebyl-li adresát při pokusu o její doručení zastižen, písemnost se uloží. Byla-li písemnost uložena, zanechá se v místě doručování adresátu výzva, aby si písemnost vyzvedl. Dále platí, že nebude-li uložená písemnost neurčená do vlastních rukou vyzvednuta do 3 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Takto bylo při doručování předmětné zásilky postupováno, zásilka byla tímto způsobem uložena na poště dne 8. 10. 2007. Zásilku se však stěžovatelce nepodařilo doručit a byla proto vrácena soudu zpět s tím, že se stěžovatelka si zásilku nevyžádala. Účinky doručení nastoupily - za užití ustanovení o právní fikci doručení nevyzvednuté zásilky - dnem 11. 10. 2007. Na obsah předmětné zásilky nebylo ve stanovené lhůtě, a ostatně ani později, nijak reagováno.

Protože nezbytnou podmínkou, bez níž nelze řízení o kasační stížnosti vést, je, jak bylo již výše uvedeno s odkazem na ust. § 105 odst. 2 s. ř. s., povinné zastoupení stěžovatelky advokátem a tento nedostatek nebyl v průběhu poskytnuté lhůty odstraněn, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) a § 120 s. ř. s. odmítnout.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť v případech odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. ledna 2008

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru