Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Azs 51/2007Usnesení NSS ze dne 09.10.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

4 Azs 51/2007 - 90

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: V. M., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 5. 2006, č. j. 63 Az 50/2005 - 26,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou osobně dne 17. 7. 2006 u Krajského soudu v Ostravě se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 4. 4. 2005, č. j. OAM-567/VL-20-19-2005. Tímto rozhodnutím byla zamítnuta žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Stěžovatel současně požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Kasační stížnost je podána opožděně.

Z obsahu spisu plyne, že napadený rozsudek byl stěžovateli doručen do vlastních rukou v Pobytovém středisku K. dne 11. 6. 2006 (neděle), což potvrdil vlastnoručním podpisem, jak vyplývá z doručenky založené ve spisu.

Napadený rozsudek obsahuje řádné poučení o lhůtě k podání kasační stížnosti. V poučení napadeného rozsudku je v souladu s ustanovením § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) uvedeno, že proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho

č. j. 4 Azs 51/2007 - 91

písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu, počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin. Podle odst. 2 téhož ustanovení, lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků, končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Podle § 40 odst. 3 s. ř. s. připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle § 40 odst. 4 téhož zákona je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Protože dnem, který určil počátek běhu předmětné lhůty, byla v dané věci neděle 11. 6. 2006 a jednalo se o lhůtu dvoutýdenní, přičemž poslední den této dvoutýdenní lhůty připadl opět na neděli 25. 6. 2006, posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti byl tedy nejbližší následující pracovní den, tj. pondělí 26. 6. 2006.

Z obsahu spisu však vyplývá, že kasační stížnost byla podána osobně u Krajského soudu v Ostravě až dne 17. 7. 2006.

Z výše uvedeného tedy zcela jednoznačně plyne, že kasační stížnost byla podána opožděně. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, ze dne 3. 5. 2006, č. j. 63 Az 50/2005 - 26, odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., neboť lhůta pro podání kasační stížnosti byla zmeškána.

Za této situace je již nerozhodné, že stěžovatel taktéž nebyl v řízení zastoupen advokátem, když poté, co mu k jeho žádosti krajský soud zástupce pro řízení o kasační stížnosti neustanovil, stěžovatel nereagoval na výzvu, aby doložil do spisu plnou moc udělenou advokátovi, který jej bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť v případech odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. října 2007

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru