Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Azs 43/2008 - 129Usnesení NSS ze dne 29.09.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

4 Azs 43/2008 - 129

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: P. I., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 10. 2007, č j. 59 Az 11/2005 - 84,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 12. 1. 2005, č. j. OAM-3654/VL-07-11-2004. Tímto rozhodnutím byla zamítnuta žádost stěžovatele o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Stěžovatel současně požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Z ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) vyplývá, že stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Stěžovatel podal kasační stížnost aniž byl zastoupen advokátem, avšak současně požádal soud o ustanovení advokáta. Krajský soud v Ostravě po provedeném řízení o podané žádosti rozhodl usnesením ze dne 11. 1. 2008, č. j. 59 Az 11/2005 - 101, tak, že se žalobci zástupce z řad advokátů neustanovuje, neboť stěžovatel k výzvě soudu neosvědčil své majetkové poměry – zůstal nečinný. Návazným usnesením ze dne 17. 3. 2008, č. j. 59 Az 11/2005 - 104, Krajský soud v Ostravě vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě do jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doložil do spisu plnou moc udělenou advokátovi, který jej bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti, a současně také aby doplnil další jmenovité chybějící náležitosti kasační stížnosti. V předmětném usnesení krajský soud uvedl také poučení, že pokud výzvě soudu nebude ve stanovené lhůtě vyhověno, stěžovatel nebude zastoupen advokátem, a nebudou doplněny také další vyžadované náležitosti kasační stížnosti, bude kasační stížnost podle § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítnuta. Stěžovateli bylo toto usnesení zasláno v překladu do ukrajinského jazyka a stěžovatel podle doručenky založené ve spisu zásilku oproti vlastnoručnímu podpisu převzal dne 7. 5. 2008.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě, a ostatně ani později soudu nedoložil, že je zastoupen advokátem pro řízení o kasační stížnosti, a stejně tak nedoplnil chybějící náležitosti kasační stížnosti. Na obsah předmětné zásilky stěžovatel reagoval opětovnou žádostí o ustanovení advokáta ze dne 19. 5. 2008, o níž soud za situace, kdy navrhovatel nijak nedoložil, že od doby rozhodování o jeho předchozí žádosti došlo k podstatné změně skutečností, jež bylo pro posouzení jeho předchozí žádosti ve smyslu § 35 odst. 8 a 36 odst. 3 s. ř. s. rozhodující, nemusel rozhodovat (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2008, sp. zn. 3 Ads 43/2007).

Protože nezbytnou podmínkou, bez níž nelze řízení o kasační stížnosti vést, je, jak bylo již výše uvedeno s odkazem na ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s., povinné zastoupení stěžovatele advokátem a tento nedostatek nebyl v průběhu poskytnuté lhůty odstraněn, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) a § 120 s. ř. s. odmítnout. To již bez ohledu na to, že současně nebyly doplněny ani další chybějící náležitosti kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť v případech odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. září 2008

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru