Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Azs 427/2019 - 44Usnesení NSS ze dne 28.01.2020

Způsob rozhodnutíopravné
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

4 Azs 427/2019 - 44

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu Mgr. Alešem Roztočilem v právní věci žalobce: D. P., zast. Mgr. Ladislavem Bártou, advokátem, se sídlem Purkyňova 6, Ostrava, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 5. 2019, č. j. OAM-80/LE-BA02-BA04-2019, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 9. 2019, č. j. 62 Az 8/2019 - 47,

takto:

Výrok III. rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 1. 2020, č. j. 4 Azs 427/2019 - 40, se opravuje tak, že správně zní následovně:

„III. Ustanovenému zástupci žalobce Mgr. Ladislavu Bártovi, advokátovi, se sídlem Purkyňova 6, Ostrava, se přiznáváodměna a náhrada hotových výdajů za zastupování žalobce v řízení o kasační stížnosti ve výši celkem 5.250 Kč. Tato částka bude zástupci žalobce vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozsudku.“

Odůvodnění:

[1] Žalovaný rozhodl v záhlaví uvedeným rozhodnutím o nepřípustnosti žádosti žalobce o mezinárodní ochranu dle § 10a odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, a řízení o udělení mezinárodní ochrany podle § 25 písm. i) zákona o azylu zastavil.

[2] Žalobce podal proti uvedenému rozhodnutí žalovaného žalobu, kterou krajský soud zamítl rozsudkem ze dne 27. 9. 2019, č. j. 62 Az 8/2019 – 47, a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

[3] Kasační stížnost žalobce proti tomuto rozsudku zamítl Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 21. 1. 2020, č. j. 4 Azs 427/2019 – 40, a dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. Výrokem III. tohoto rozsudku Nejvyšší správní soud ustanovenému zástupci žalobce, Mgr. Ladislavu Bártovi, advokátovi, se přiznal odměnu a náhradu hotových výdajů za zastupování žalobce v řízení o kasační stížnosti ve výši celkem 6.353 Kč.

[4] Podle ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), předseda senátu opraví v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku, vydá o tom opravné usnesení a může odložit vykonatelnost rozsudku do doby, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

[5] Z uvedených ustanovení vyplývá, že opravit rozsudek je možné jen v případech, že jde o chyby v psaní a počtech či další takové chyby, které je možno pokládat za jiné zřejmé nesprávnosti podobného charakteru, jako chyby v psaní a počtech, k nimž došlo jen zjevným a okamžitým selháním v duševní nebo mechanické činnosti osoby, za jejíž účasti došlo k vyhotovení rozhodnutí a která je každému zřejmá; zřejmost takové nesprávnosti je na první pohled patrná zejména z porovnání výroku rozhodnutí s jeho odůvodněním, popř. i z jiných souvislostí.

[6] Takové zřejmé nesprávnosti se dopustil Nejvyšší správní soud při vyhotovení svého rozsudku ze dne 21. 1. 2020, č. j. 4 Azs 427/2019 - 40, a to na č. l. 40, kdy namísto správné částky odměny a náhrady hotových výdajů advokáta za zastupování žalobce v řízení o kasační stížnosti 5.250 Kč, nesprávně uvedl 6.353 Kč, neboť nesprávně zvýšil částku odměny a náhrady hotových výdajů ustanoveného zástupce o daň z přidané hodnoty, přestože Mgr. Ladislav Bárta, advokát, který byl žalobci ustanoven zástupcem, není plátcem této daně. Tato nesprávnost se dále vyskytla i v odůvodnění rozsudku v bodě 25.

[7] Při vyhotovení rozsudku tak došlo k chybě, kterou je nutno opravit. Proto předseda senátu za použití ustanovení § 54 odst. 4 s. ř. s. tak učinil vydáním tohoto opravného usnesení. Po provedené opravě bude tudíž na č. l. 40 ve výroku III. nově správně uvedena celková částka přiznané odměny a náhrady hotových výdajů ustanoveného zástupce žalobce: 5.250 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. ledna 2020

Mgr. Aleš Roztočil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru