Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Azs 370/2005Usnesení NSS ze dne 27.10.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

4 Azs 370/2005 - 65

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: I. P., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 6. 2005, č. j. 60 Az 62/2004 – 45,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 16. 6. 2005, č. j. 60 Az 62/2004 – 45,zamítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 3. 2004, č. j. OAM-545/VL-10-12-2004, kterým byla žalobcova žádost o udělení azylu zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Proti uvedenému rozsudku podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost, která na Krajský soud v Ostravě došla dne 8. 8. 2005.

Kasační stížnost je podána opožděně:

Z obsahu spisu plyne, že rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 6. 2005, č. j. 60 Az 62/2004 – 45, byl doručován stěžovateli na adresu jeho zástupce v řízení před Krajským soudem v Ostravě, tj. Mgr. Pavla Otipky, advokáta, se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, Poštovní 17. V souladu s ustanovením § 48b odst. 1 o. s. ř. které lze pro toto řízení použít podle ustanovení § 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.), byla písemnost advokátu doručena na adresu jeho sídla v úterý dne 19. 7. 2005. Vzhledem k tomu, že i žalovanému byl rozsudek doručen tentýž den, stal se v důsledku toho uvedeným dnem pravomocným.

Napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě obsahuje řádné poučení o lhůtě k podání kasační stížnosti, jakož i o místu, kde je třeba kasační stížnost podat (je v něm v souladu s ustanovením § 106 odst. 2 s. ř. s. správně uvedeno, že kasační stížnost lze podat ve lhůtě dvou týdnů od doručení rozsudku k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě).

Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu, začíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Podle odst. 2 téhož ustanovení, lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty; není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Podle ustanovení § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

V projednávané věci je třeba vycházet z toho, že napadený rozsudek byl stěžovateli doručen v úterý dne 19. 7. 2005. Lhůta dvou týdnů k podání kasační stížnosti začala tudíž běžet ve středu dne 20. 7. 2005 (§ 40 odst. 1 s. ř. s.) a skončila v úterý dne 2. 8. 2005 (§ 40 odst. 2 s. ř. s.). Uvedený den – úterý – se svým označením shoduje s označením dne, který určuje počátek lhůty, jímž je den doručení napadeného rozsudku stěžovateli, tedy úterý dne 19. 7. 2005. K zachování lhůty pro podání kasační stížnosti bylo třeba, aby nejpozději dne 2. 8. 2005 byla kasační stížnost předána soudu nebo soudu zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předána orgánu, který má povinnost podání doručit.

Z obsahu spisu však plyne, že kasační stížnost sepsaná dne 5. 8. 2005 byla téhož dne předána k poštovní přepravě na poště v P. 7, jak to vyplývá z otisku razítka uvedené pošty na obálce, v níž byla kasační stížnost doručována. Stalo se tak nepochybně po uplynutí zákonem stanovené dvoutýdenní lhůty a tudíž opožděně. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost musel podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. pro opožděnost odmítnout, aniž by se mohl zabývat věcnými námitkami v ní obsaženými.

Stěžovatel v kasační stížnost rovněž žádal přiznání odkladného účinku, avšak vzhledem k tomu, že kasační stížnost byla podána opožděně, se Nejvyšší správní soud tímto návrhem již zabývat nemohl a také se jím nezabýval.

Vzhledem k opožděnosti podané kasační stížnosti nepovažoval Nejvyšší správní soud za potřebné dbát na odstranění vad podané kasační stížnosti, eventuelně splnění podmínky povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto za použití § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. října 2005

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru