Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Azs 294/2005Usnesení NSS ze dne 20.09.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

4 Azs 294/2005 - 65

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně: B. N., zast. JUDr. Pavlem Žákem, advokátem, se sídlem v Brně, Herčíkova 16, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně podané proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. 1. 2005, č. j. 55 Az 15/2004 - 36,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Zástupci stěžovatelky, advokátu JUDr. Pavlu Žákovi, sepřiznává odměna ve výši 1075 Kč, která mu bude vyplacena Nejvyšším správním soudem do 30ti dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 28. 1. 2005, č. j. 55 Az 15/2004 – 36, byla zamítnuta žaloba žalobkyně (dále jen „stěžovatelky“) proti rozhodnutí Ministra vnitra ze dne 5. 12. 2003, č. j. OAM-553/AŘ-2002, kterým byl zamítnut rozklad a potvrzeno rozhodnutí žalovaného správního orgánu, jímž nebyl stěžovatelce udělen azyl podle § 12, § 13 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).

Dne 9. 3. 2005 podala stěžovatelka ke Krajskému soudu v Brně podání, nazvané Kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích. V tomto podání pak stěžovatelka namítala důvody vymezené v § 103 odst. 1 pod písm. a), b) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.), a požadovala zrušení napadaného rozsudku a vrácení věci k dalšímu řízení.

Samostatnými podáními požádala o ustanovení „právního zástupce“ a přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 22. 4. 2005, č. j. 55 Az 15/2004 – 55, byl stěžovatelce ustanoven právní zástupce - JUDr. Pavel Žák, advokát, se sídlem v Brně, Herčíkova 16.

č. j. 4 Azs 294/2005 - 66

Ze spisu vyplývá, že napadaný rozsudek Krajského soudu v Brně byl stěžovatelce doručen dne 28. 2. 2005 a kasační stížnost podala stěžovatelka osobně dne 9. 3. 2005, tzn. v zákonem stanovené lhůtě.

Z důvodu, že kasační stížnost neobsahovala veškeré náležitosti, které zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), pro kasační stížnost vyžaduje, zejména neobsahovala správné označení dalšího účastníka řízení a rozhodnutí, proti kterému je podána kasační stížnost, jakož i údaj o datu doručení napadaného rozhodnutí, vyzval Krajský soud v Brně stěžovatelku (právního zástupce) v souladu s ustanovením § 106 s. ř. s. usnesením ze dne 5. 4. 2005, č. j. 55 Az 15/2004 – 56, k doplnění kasační stížnosti a stanovil k odstranění lhůtu jednoho měsíce od dne doručení tohoto usnesení. V předmětném usnesení krajský soud stěžovatelku (právního zástupce) současně správně poučil o tom, že nebude-li kasační stížnost ve stanovené lhůtě doplněna, bude odmítnuta.

Ze spisu vyplývá, že označené usnesení Krajského soudu v Brně bylo stěžovatelce (právnímu zástupci) řádně doručeno dne 12. 5. 2005, a stejně tak ze spisu vyplývá, že ve stanovené lhůtě, a ostatně ani později, vady odstraněny nebyly.

Neodstranění vad brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek náležitostí kasační stížnosti ve smyslu § 106 odst. 1 s. ř. s., který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatelky podle § 37 odst. 5 a § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

Vzhledem k tomu, že zástupce stěžovatelky, JUDr. Pavel Žák, byl ustanoven soudem, přiznal Nejvyšší správní soud podle § 35 odst. 7 a § 60 odst. 1 v návaznosti na § 120 s. ř. s. označenému zástupci za zastupování v řízení o kasační stížnosti odměnu, a to v celkové výši 1075 Kč, sestávající se z odměny dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. za jeden úkon právní služby (á 1000 Kč - § 11 odst. 1 b/ ve spojení s § 9 odst. 3 písm. f/ cit. vyhlášky) a jednoho režijního paušálu (á 75 Kč - § 13 odst. 3 téže vyhlášky).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. září 2005

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru