Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Azs 29/2008 - 51Usnesení NSS ze dne 30.05.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

4 Azs 29/2008 - 51

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobkyně: O. B., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. 3. 2008, č. j. 32 Az 21/2007 – 37,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 6. 3. 2007, č. j. OAM-1392/VL-20-05-2006, rozhodl žalovaný tak, že se žalobkyni mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“) neuděluje, protože žalobkyně podala žádost o udělení mezinárodní ochrany kvůli problémům s neznámými soukromými osobami a ze snahy o legalizaci pobytu na území ČR a nesplňuje tak zákonné podmínky pro udělení mezinárodní ochrany.

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 26. 11. 2007, č. j. 32 Az 21/2007 – 21, zamítl žalobu proti výše uvedenému rozhodnutí žalovaného jako nedůvodnou podle ustanovení § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.)

Proti tomuto rozsudku žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) podala včas kasační stížnost, ve které mimo jiné požádala o ustanovení právního zástupce a tlumočníka pro řízení o kasační stížnosti.

Usnesením ze dne 5. 2. 2008, č. j. 32 Az 21/2007 – 35, krajský soud žalobkyni (dále jen „stěžovatelku“) vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení tohoto usnesení zaslala soudu v českém jazyce vyplněný formulář o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. S ohledem na skutečnost, že toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno ne 13. 2. 2008 uplynula lhůta pro předložení výše uvedeného formuláře dne 27. 2. 2008. V této lhůtě žalobkyně požadovaný vyplněný formulář soudu nedoručila. (Učinila tak později – krajskému soudu byl doručen dne 7. 3. 2008 – pozn. Nejvyššího správního soudu).

Krajský soud usnesením ze dne 5. 3. 2008, č. j. 32 Az 21/2007 – 37, žádost stěžovatelky o ustanovení zástupce zamítl a vyzval ji, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení a) doložila do spisu plnou moc udělenou advokátovi, který ji bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti, b) doplnila kasační stížnost o důvody dle § 103 odst. 1 s. ř. s.

V odůvodnění krajský soud konstatoval, že stěžovatelka ve stanovené lhůtě neprokázala, zda splňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků a neprokázala tak jednu z podmínek stanovených v § 35 odst. 8 s. ř. s. pro ustanovení zástupce soudem. Zároveň stěžovatelku poučil, že nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne (§ 37 odst. 5 s. ř. s. ).

Proti tomuto usnesení stěžovatelka podala dne 22. 4. 2008 kasační stížnost, ve které konstatuje, že nemá práci ani kredit na telefon, opakovaně se jí nepodařilo spojit s advokátem, namítá porušení § 3, 4, 14, 15, 17 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), poukazuje na porušení ustanovení čl. 37 odst. 2 a 4 Listiny základních práv a svobod ze strany správního orgánu i soudu, neboť jí nebylo umožněno být v řízení zastoupena advokátem a nebylo vyhověno ani její žádosti na přibrání tlumočníka do řízení, ačkoliv neovládá dobře český jazyk. Žádá, aby Nejvyšší správní soud usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. 3. 2008, č. j. 32 Az 21/2007 – 37, zrušil a ustanovil jí právního zástupce z řad advokátů.

Krajský soud v Hradci Králové tuto kasační stížnost Nejvyššímu správnímu soudu předložil k rozhodnutí se stanoviskem, že se jedná o kasační stížnost, která nebyla podána včas.

Ze spisu Krajského soudu v Hradci Králové zdejší soud zjistil, že písemnost obsahující napadené usnesení tohoto soudu ze dne 5. 3. 2008, v němž stěžovatelka byla řádně poučena o možnosti podat kasační stížnosti do dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení u podepsaného soudu, stěžovatelka převzala - jak vyplývá ze záznamu na doručence, který je stvrzen podpisem stěžovatelky - dne 20. 3. 2008.

Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí. Podle téhož ustanovení nelze zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti prominout. Ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. pak stanoví, že lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. platí, že lhůta je zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak. Protože dnem, který určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti (dnem doručení), byl v projednávané věci čtvrtek 20. 3. 2008 a jednalo se o lhůtu dvoutýdenní, posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti byl potom čtvrtek 3. 4. 2008. Tento den se totiž svým označením – čtvrtek – shoduje se dnem, jenž určil počátek lhůty. Nejpozději v tento den mohla být kasační stížnost podána s účinky zachování lhůty. Podle údajů obsažených na obálce byla kasační stížnost podána k poštovní přepravě až dne 22. 4. 2008. Stalo se tak až po marném uplynutí lhůty k podání kasační stížnosti. Ostatně opožděnost podání kasační stížnosti je patrna i z data jejího sepsání – dne 22. 4. 2008.

Nezbývá tudíž než uzavřít, že lhůta pro podání kasační stížnosti byla zmeškána a Nejvyšší správní soud musel kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b), za použití § 120 s. ř. s., jako opožděně podanou odmítnout, aniž by se mohl zabývat důvodností jejího podání.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, jestliže kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. května 2008

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru