Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Azs 26/2007Usnesení NSS ze dne 30.03.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

4 Azs 26/2007 - 85

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové, JUDr. Petra Průchy, JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobců: a) T. B., , b) nezl. S. B., oba právně zast. Mgr. Markem Sedlákem, advokátem, se sídlem Brno, Příkop 8, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. 8. 2006, č. j. 56 Az 70/2006 – 47, a o návrhu žalobců na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně shora označeným usnesením rozhodl, že návrh žalobců (dále též „stěžovatelé“) na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 12. 6. 2006, č. j. 56 Az 70/2006 - 28, se zamítá. Uvedeným rozsudkem byla zamítnuta žaloba stěžovatelů proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 28. 2. 2006, č. j. OAM-62/VL-07-11-2006, kterým nebyl stěžovatelům udělen azyl pro nesplnění podmínek uvedených v § 12, § 13 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Proti usnesení Krajského soudu v Brně o neustanovení zástupce podali stěžovatelé včas kasační stížnost, v níž uvádějí, že s rozhodnutím soudu nesouhlasí. Pochybení krajského soudu spatřují v tom, že tiskopis o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, k jehož vyplnění byli krajským soudem vyzváni, obdrželi v jazyce českém. Žádají, aby jim tento formulář byl zaslán znovu, a to v jazyce arménském. Přitom vyjmenovávají příslušná ustanovení správního řádu a Listiny základních práv a svobod, v nichž je upraveno právo na právní pomoc a na tlumočníka. Stěžovatelé žádají o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

č. j. 4 Azs 26/2007 - 86

Dříve než mohl zdejší soud o kasační stížnosti rozhodnout, stěžovatelé ji podáním ze dne 26. 3. 2006, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 27. 3. 2006, vzali prostřednictvím svého zástupce zpět.

Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Poněvadž projev vůle stěžovatelů, jímž jednoznačně došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením v souladu s ustanovením § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb. s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Za této procesní situace, kdy vzala stěžovatelé svoji kasační stížnost zpět, se Nejvyšší správní soud již nemohl zabývat návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti a také se jím nezabýval.

O náhradě nákladů řízení bylo za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. března 2007

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru