Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Azs 237/2006Usnesení NSS ze dne 27.04.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

4 Azs 237/2006 - 44

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Jana Dvořáka a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: H. S. M. S., zast. JUDr. Jaroslavem Janečkem, advokátem, se sídlem Starodubečská 158/41, Praha 10, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 8. 2006, č. j. 48 Az 57/2006 - 11,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Zástupci žalobce JUDr. Jaroslavu Janečkovi, advokátovi, se přiznává odměna za zastupování ve výši 2400 Kč, která mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) včas podanou kasační stížností napadá shora označené usnesení krajského soudu, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 8. 2006, č. j. OAM-788/LE-18-07-2006. Tímto rozhodnutím byla žádost stěžovatele o udělení azylu zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. a) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).

Vzhledem k tomu, že stěžovatel spolu s kasační stížností požádal soud o ustanovení zástupce z řad advokátů, byl mu usnesením Krajského soudu v Praze, ze dne 29. 9. 2006, č. j. 48 Az 57/2006 – 28, ustanoven advokát, JUDr. Jaroslav Janeček, se sídlem Starodubečská 158/41, Praha, 107 00.

Z ustanovení § 33 zákona o azylu vyplývá, že soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (stěžovatele).

č. j. 4 Azs 237/2006 - 45

Nejvyšší správní soud proto zjišťoval současný pobyt stěžovatele. Z evidence Ministerstva vnitra přitom dne 17. 4. 2007 zjistil (viz čl. 40b soudního spisu), že stěžovatel byl dne 8. 4. 2007 na vlastní žádost z území České republiky repatriován.

Nejvyšší správní soud proto z procesní opatrnosti požádal Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, o sdělení, zda byl stěžovatel skutečně repatriován, eventuálně zda je známo místo jeho pobytu.

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, sdělilo dne 23. 4. 2007 (viz čl. 42 soudního spisu) Nejvyššímu správnímu soudu, že stěžovatel byl skutečně dne 8. 4. 2007 repatriován. Současně bylo sděleno, že místo jeho pobytu není známo.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. (použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s.) soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak zvláštní zákon. Podle § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu (nyní mezinárodní ochrany).

V souzené věci je zjevné, že místo pobytu stěžovatele na území České republiky není známo. Podmínka pro zastavení řízení podle § 33 písm. b) zákona o azylu tedy byla podle názoru Nejvyššího správního soudu naplněna, a proto usnesením rozhodl o zastavení řízení o kasační stížnosti.

Za této situace se tak Nejvyšší správní soud nemohl zabývat námitkami stěžovatele, které stěžovatel uváděl v kasační stížnosti směřující proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 8. 2006, č. j. 48 Az 57/2006 - 11, kterým byla odmítnuta jeho žaloba.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení.

Odměna zástupce stěžovatele JUDr. Jaroslava Janečka, advokáta, který byl stěžovateli ustanoven usnesením Krajského soudu v Praze, ze dne 29. 9. 2006, č.j. 48 Az 57/2006 - 28, byla stanovena za jeden úkon právní služby ve výši 2100 Kč podle § 9 odst. 3 písm. f) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů (převzetí a příprava zastoupení podle § 11 odst. 1 písm. b) této vyhlášky) a režijní paušál podle § 13 odst. 3 téže vyhlášky ve výši 300 Kč za jeden úkon. Zástupci stěžovatele tak bude vyplacena částka ve výši 2400 Kč, a to z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. dubna 2007

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru