Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Azs 234/2006Usnesení NSS ze dne 29.12.2006

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

4 Azs 234/2006 - 45

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové, JUDr. Petra Průchy, JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milady Haplové v právní věci žalobkyň: 1) N. – E. U., 2) nezl. S. O., zast. matkou – žalobkyní 1) jako zákonnou zástupkyní, obě zastoupeny pro toto řízení opatrovnicí A. H., vedoucí soudní kanceláře Krajského soudu v Brně, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobkyň proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 5. 2006, č. j. 56 Az 24/2006 – 21,

takto:

I. Řízení s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se žalobkyně (dále též „stěžovatelky) domáhaly zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 5. 2006, č. j. 56 Az 24/2006 – 21, jímž byla odmítnuta podle § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), žaloba stěžovatelek (pro neodstranění vad tohoto podání) směřující proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 1. 2006, č. j. OAM-2275/VL-10-ZA04-2005, jímž byla zamítnuta žádost obou stěžovatelek o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu). V kasační stížnosti proti napadenému usnesení krajského soudu se stěžovatelky dovolávaly důvodu kasační stížnosti uvedeného v § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s., tedy nezákonnosti usnesení o odmítnutí žaloby, k němuž podle jejich přesvědčení neexistoval relevantní zákonný důvod. Jako místo svého pobytu označily v kasační stížnosti: P. Z. B. H. 514. Současně si podanou kasační stížností požádala stěžovatelka ad 1) [i v zastoupení své nezletilé dcery stěžovatelky ad 2)] o ustanovení právního zástupce.

Protože Krajský soud v Brně z výpisu Ministerstva vnitra – odboru azylové a migrační politiky zjistil, že obě stěžovatelky bezprostředně před podáním kasační stížnosti – 23. 6. 2006 – opustily P. Z. B., požádal Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, evidenční odbor, se sídlem v Praze 3, Olšanská 2, o sdělení, zda se stěžovatelky na jimi udané adrese zdržují, eventuelně, kde je jejich současný skutečný pobyt v ČR. Přípisem ze dne 7. 8. 2006 sdělil soudu výše uvedený orgán, že poslední adresa pobytu obou stěžovatelek byla v P. s. Z. B., které dne 23. 6. 2006 opustily, přičemž dle dostupných evidencí (i oblastních

č. j. 4 Azs 234/2006 - 46

ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie) není současné místo pobytu stěžovatelek známo.

Usnesením ze dne 7. 9. 2006, č. j. 56 Az 24/2006 – 39, ustanovil Krajský soud v Brně oběma stěžovatelkám, jakožto osobám neznámého pobytu, podle ustanovení § 29 odst. 3 věty první občanského soudního řádu, ve spojení s ustanovením § 64 s. ř. s. opatrovníka pro toto řízení. Usnesení nabylo právní moci dne 4. 10. 2006.

Dalším usnesením ze dne 30. 10. 2006, č. j. 56 Az 24/2006 – 41, zamítl krajský soud návrh stěžovatelky ad 1) ze dne 28. 6. 2006 na ustanovení zástupce a současně ji vyzval, aby ve lhůtě 15-ti dnů od doručení výzvy odstranila nedostatek svého podání ze dne 28. 6. 2006, spočívající v tom, že není zastoupena advokátem, ačkoliv sama nemá právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Byla upozorněna, že nevyhoví-li ve stanovené lhůtě této výzvě, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne. Usnesení bylo doručeno opatrovnici stěžovatelek dne 2. 12. 2006, avšak na výzvu v něm uvedenou nebylo reagováno.

Krajský soud v Brně předložil dne 22. 11. 2006 spis k rozhodnutí o kasační stížnosti Nejvyššímu správnímu soudu s tím, že stěžovatelky jsou nadále neznámého pobytu a nejsou pro řízení o kasační stížnosti zastoupeny advokátem.

Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. (použitého přiměřeně pro řízení o kasační stížnosti podle § 120 s. ř. s.) soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak zvláštní zákon. Podle § 33 písm. e) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže žadatel udělení azylu (nyní mezinárodní ochrany) se nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil. V souzené věci je zjevné, že se stěžovatelky nezdržují na adrese jimi uváděné v kasační stížnosti a další místo svého pobytu soudu neoznámily. Podle sdělení Policie ČR – ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie není současné místo pobytu stěžovatelek známo. Podmínka pro zastavení řízení podle § 33 písm. e) zákona o azylu tedy je podle názoru Nejvyššího správního soudu splněna, a proto usnesením rozhodl o zastavení řízení o kasační stížnosti.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. prosince 2006

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru