Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Azs 20/2010 - 64Rozsudek NSS ze dne 25.08.2010

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

4 Azs 20/2010 - 64

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally, JUDr. Marie Turkové, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobkyně: nezl. L. N., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 4. 2010, č. j. 63 Az 67/2008 - 43,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 4. 2010, č. j. 63 Az 67/2008 - 43, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 2. 9. 2008, č. j. OAM-580/VL-18-11-2008, byla zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, žádost žalobkyně o udělení mezinárodní ochrany.

V průběhu řízení o žalobě proti shora uvedenému rozhodnutí žalovaného žalobkyně požádala o ustanovení zástupce. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 4. 2010, č. j. 63 Az 67/2008 - 43, nebyl žalobkyni ustanoven zástupce z řad advokátů. Podle soudu žalobkyně na výzvu nedoložila své osobní, výdělkové a majetkové poměry, ačkoliv jí tato výzva byla doručena dne 12. 2. 2010. Soud uzavřel, že žalobkyně neprokázala, že splňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, které jsou podle § 35 odst. 8 s. ř. s. jednou z podmínek pro ustanovení zástupce z řad advokátů.

Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) včasnou kasační stížnost. V ní uvedla, že dne 19. 2. 2010 soudu zaslala vyplněné potvrzení o jejích majetkových poměrech a že nebyly splněny podmínky pro zamítnutí jejího návrhu. V kasační stížnosti požádala, aby jí byl ustanoven zástupce, byla osvobozena od soudních poplatků a kasační stížnosti byl přiznán odkladný účinek. K tomu stěžovatelka uvedla, že se nedostatečně orientuje v českém právním řádu, pročež není způsobilá účinně hájit svá práva. Rozhodnutí správních orgánů pro ni znamenají nenahraditelnou újmu, neboť by došlo ke ztížení jejího pobytu na území České republiky. V jejím případě jsou dány předpoklady pro osvobození od soudních poplatků. Finanční situace jí neumožňuje nechat se zastupovat advokátem bez jeho ustanovení. Proto navrhla, aby Nejvyšší správní soud usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 4. 2010, č. j. 63 Az 67/2008 - 43, zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Kasační stížnost je podle § 102 a násl. s. ř. s. přípustná a stěžovatelka v ní namítá důvody podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Jejím rozsahem a důvody je Nejvyšší správní soud podle § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s. vázán. Nejvyšší správní soud přitom neshledal vady podle § 109 odst. 3 s. ř. s., k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti.

Kasační stížnost je důvodná.

Stěžovatelka uplatňuje jako důvod kasační stížnosti námitku odpovídající § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Podle tohoto ustanovení lze podat kasační stížnost z důvodu nesprávného posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení. Nesprávné posouzení právní otázky spočívá v tom, že je na správně zjištěný skutkový stav aplikována nesprávná právní norma, popřípadě je aplikována správná právní norma, která je však nesprávně vyložena. Stěžovatelka důvodnost této námitky spatřuje v tom, že v jejím případě jsou dány důvody k tomu, aby jí byl pro řízení o žalobě ustanoven soudem zástupce z řad advokátů.

Podle Nejvyššího správního soudu je kasační stížnost tak, jak byla stěžovatelkou sepsána a podána, projednatelná. Z jejího obsahu je zřejmý nesouhlas stěžovatelky s právními závěry krajského soudu, v jejichž důsledku byla zamítnuta její žádost o ustanovení zástupce. Stěžovatelka namítá, že nemá dostatek finančních prostředků.

Ke stěžovatelčině žádosti o přiznání osvobození od soudního poplatku za kasační stížnost a ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud odkazuje na svou ustálenou judikaturu. Podle ní v řízení o kasační stížnosti směřující proti rozhodnutí krajského soudu o neosvobození od soudních poplatků a o neustanovení zástupce není podmínkou řízení povinné zastoupení advokátem a zaplacení soudního poplatku. K těmto závěrům blíže srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2004, č. j. 6 Azs 27/2004 - 41, publikovaný pod č. 486/2005 Sb. NSS, podle kterého „v řízení u Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti proti usnesení krajského soudu o zamítnutí návrhu na ustanovení zástupce žalobců není důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti nedostatek právního zastoupení“, či rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2007, č. j. 1 Afs 65/2007 - 37, www.nssoud.cz. Nad to je třeba doplnit, že stěžovatelka je ex lege osvobozena od soudních poplatků (§ 11 odst. 2 písm. ch) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Proto stěžovatelkou vznesený požadavek je třeba považovat za bezpředmětný. K žádosti stěžovatelky o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti Nejvyšší správní soud uvádí, že podle § 32 odst. 5 zákona o azylu má kasační stížnost odkladný účinek.

Nejvyšší správní soud odkazuje na své usnesení ze dne 3. 12. 2004, č. j. 4 Azs 277/2004 - 50, které je dostupné na www.nssoud.cz. V něm Nejvyšší správní soud uvedl, že „krajský soud nepostupoval správně, pokud vyžadoval v případě nezletilé žalobkyně - dítěte - potvrzení o jejích majetkových poměrech, neboť v případě dítěte lze splnění podmínky pro osvobození od soudních poplatků vždy bez dalšího předpokládat.“.Tytéž závěry lze přitom vztáhnout i na nyní posuzovanou věc, kdy žalobkyní je nezletilá osoba. S ohledem na výše uvedené měl krajský soud při posuzování žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů pro žalobní řízení vycházet z toho, že stěžovatelka splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků.

Nejvyšší správní soud ze všech shora uvedených důvodů dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná. Proto podle § 110 odst. 1věty první s. ř. s. napadené usnesení krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení, v němž bude krajský soud podle odstavce 3 téhož ustanovení vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu vysloveným v tomto zrušujícím rozsudku.

V novém rozhodnutí pak krajský soud podle § 110 odst. 2 věty první s. ř. s. rozhodne také o náhradě nákladů řízení o této kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. srpna 2010

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru