Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Azs 19/2007Usnesení NSS ze dne 21.06.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

4 Azs 19/2007 - 99

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: nezl. E. H., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec ze dne 13. 9. 2006, č. j. 58 Az 7/2006 – 48,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 13. 9. 2006, č. j. 58 Az 7/2006 - 48, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 20. 2. 2006, č.j. OAM 1622/VL-19-BE01-2005, kterým nebyl stěžovateli (a jeho matce) udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2, ani podle § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu) a současně bylo vysloveno, že na stěžovatele se nevztahuje překážka vycestování ve smyslu ustanovení § 91 tohoto zákona.

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, předložil dne 18. 1. 2007 kasační stížnost k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu.

V podání ze dne 1. 6. 2007, doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 5. 6. 2007, stěžovatel uvedl, že se rozhodl svůj další pobyt na území České republiky řešit v rámci zákona o pobytu cizinců, chce podat žádost o udělení trvalého pobytu z důvodů zvláštního zřetele hodných. Z těchto důvodů se rozhodl vzít svoji kasační stížnost zpět a žádá, aby soud

řízení o této stížnosti zastavil. Současně žádá, aby rozhodnutí bylo v co nejkratší době doručeno na uvedenou adresu jeho bydliště.

Současně doplnil, že krajský soud, který řešil jeho žalobu proti rozhodnutí MVČR – OAMP o neudělení azylu, byl Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka Liberec.

č. j. 4 Azs 19/2007 - 100

Podle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů („s. ř. s.“) soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Řízení o kasační stížnosti je plně ovládáno zásadou dispoziční. Stěžovatel (stěžovatelé), jehož procesní úkon vůči soudu spočívající v podání kasační stížností vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti dává najevo svou vůli, aby soud v tomto řízení nepokračoval. Jelikož stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět, a projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, podle ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. června 2007

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru