Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Azs 160/2014 - 23Usnesení NSS ze dne 11.09.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

4 Azs 160/2014 - 23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobce: P. D., zast. Mgr. Petrem Václavkem, advokátem, se sídlem Václavské náměstí 21, Praha 1, adresa pro doručování: AK Čechovský & Václavek, s. r. o., Opletalova 25, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 7. 2014, č. j. 8 A 43/2014 – 26,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobce se žalobou na ochranu proti nečinnosti správního orgánu domáhal, aby městský soud žalovanému uložil v soudem stanovené lhůtě rozhodnout o žádosti žalobce o povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Zároveň navrhl, aby městský soud uložil žalovanému povinnost uhradit žalobci náhradu nákladů řízení.

[2] Městský soud v Praze usnesením ze dne 24. 7. 2014, č. j. 8 A 43/2014 – 26, žalobu odmítl, žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení a žalobci vrátil zaplacený soudní poplatek ve výši 2.000 Kč k rukám jeho zástupce.

[3] Proti tomuto rozsudku městského soudu podal žalobce včas blanketní kasační stížnost.

[4] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 13. 8. 2014, č. j. 4 Azs 160/2014 – 10, žalobce vyzval, aby ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč a dále jej vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost tak, že uvede, z jakých konkrétních skutkových a právních důvodů napadá shora uvedené usnesení městského soudu a co navrhuje.

[5] V podání doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 8. 9. 2014 stěžovatel uvedl, že svou kasační stížnost bere výslovně a v celém rozsahu zpět.

[6] Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), může vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

[7] Poněvadž projev vůle žalobce, jímž jednoznačně došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s. řízení zastavil. Za této procesní situace již není třeba odstraňovat vady kasační stížnosti.

[8] O náhradě nákladů řízení bylo za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. září 2014

JUDr. Jiří Palla

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru