Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Azs 121/2018 - 18Usnesení NSS ze dne 17.05.2018

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

4 Azs 121/2018 - 18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Petry Weissové a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobkyně: J. J., zast. Mgr. Pavlínou Zámečníkovou, advokátkou, se sídlem Příkop 8, Brno, proti žalované: Ministerstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, proti rozhodnutí žalované ze dne 2. 6. 2015, č. j. MV-103612-3/SO-2014, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 2. 2018, č. j. 5 A 111/2015 - 30,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky (dále jen „správní orgán prvního stupně“), rozhodnutím ze dne 3. 6. 2014, č. j. OAM-4373-10/TP-2012, zamítlo žádost žalobkyně o povolení k trvalému pobytu pro nesplnění podmínky podle § 68 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

[2] Žalovaná v záhlaví uvedeným rozhodnutím zamítla odvolání žalobkyně a potvrdila rozhodnutí správního orgánu prvního stupně.

[3] Žalobkyně napadla rozhodnutí žalované žalobou u Městského soudu v Praze. Ten ji shora označeným rozsudkem zamítl.

[4] Proti tomuto rozsudku nyní žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) brojí kasační stížností.

[5] Jelikož stěžovatelka spolu s podáním kasační stížnosti neuhradila soudní poplatek, vyzval ji Nejvyšší správní soud výrokem I. usnesení ze dne 24. 4. 2018, č. j. 4 Azs 121/2018 - 9, k jeho zaplacení ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení uvedeného usnesení. Stěžovatelka byla rovněž poučena o procesních důsledcích nevyhovění této výzvě.

[6] Usnesení bylo zástupkyni stěžovatelky Mgr. Pavlíně Zámečníkové, advokátce, doručeno do datové schránky dne 25. 4. 2018 (středa). Kasačním soudem stanovená patnáctidenní lhůta k úhradě soudního poplatku tedy počala plynout dne 26. 4. 2018 (čtvrtek) a uplynula dne 10. 5. 2018 (čtvrtek). Stěžovatelka však ve stanovené lhůtě na výzvu soudu nereagovala a soudní poplatek neuhradila.

[7] Podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Tímto zvláštním zákonem je v nyní posuzované věci zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), který v § 9 odst. 1 stanoví, že: „[n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.“

[8] Nejvyšší správní soud v této souvislosti zdůrazňuje, že podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích vznikla stěžovatelce povinnost zaplatit soudní poplatek společně s podáním kasační stížnosti. Lhůta k zaplacení soudního poplatku stanovená usnesením ze dne 24. 4. 2018, č. j. 4 Azs 121/2018 - 9, byla tedy pouze lhůtou dodatečnou (náhradní), neboť poplatek za kasační stížnost byl podle § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích splatný vznikem poplatkové povinnosti.

[9] Stěžovatelka však ani v soudem dodatečně stanovené lhůtě soudní poplatek za podání kasační stížnosti nezaplatila; a to i přesto, že byla o negativních důsledcích jeho nezaplacení řádně poučena. Nebyla tedy splněna základní podmínka k tomu, aby mohlo řízení o kasační stížnosti proběhnout. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[10] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. května 2018

JUDr. Jiří Palla

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru