Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Azs 114/2007 - 90Usnesení NSS ze dne 21.02.2008

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

4 Azs 114/2007 - 90

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci: A. S., zast. Mgr. Petrem Holým, advokátem, se sídlem Nad Štolou 12, Praha 7, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce podané proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 7. 2007, č. j. 32 Az 37/2006 - 54,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti .

III. Zástupci stěžovatele, Mgr. Petru Holému, se přiznává odměna za zastupování ve výši 4800 Kč, která mu bude vyplacena Nejvyšším správním soudem do 60 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou dne 17. 8. 2007 u Krajského soudu v Hradci Králové se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení rozhodnutí uvedeného soudu ze dne 30. 7. 2007, č.j. 32 Az 37/2006 - 54, jímž byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 6. 2006, č. j. OAM -1867/VL-20-K01-2005, o neudělení azylu z důvodu nesplnění podmínek uvedených v § 12, § 13 odst. 1,2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), a jímž bylo dále rozhodnuto, že se na cizince nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Stěžovatel současně požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti .

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 27. 9. 2007, č. j. 32 Az 37/2006 - 74, stěžovateli ustanovil zástupcem pro řízení Mgr. Petra Holého, advokáta, se sídlem Nad Štolou 12, Praha 7. Prostřednictvím tohoto zástupce byla kasační stížnost doplněna podáním ze dne 26. 10. 2007.

Krajský soud v Hradci Králové předložil kasační stížnost k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu, jemuž byla doručena dne 30. 11. 2007. Nejvyšší správní soud poté poučil dne 17. 1. 2008 účastníky řízení o složení senátu Nejvyššího správního soudu, který je podle rozvrhu práce povolán věc projednat a rozhodnout, a rovněž o možnosti namítnout podjatost soudce. Účastníci řízení podjatost soudců nenamítli.

V podání ze dne 23. 1. 2008, doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 30. 1. 2008, stěžovatel uvedl, že podal kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové a tímto podáním by chtěl vzít kasační stížnost zpět. Dále uvedl: „Z rodinných důvodů mockrát prosím pro mě nutně zastavit řízení (Stop azyl) o kasační stížnosti, chci rychle odjet domu. Tímto podáním vzdávám odkladný účinek tohoto rozhodnutí.“

Podle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů („s. ř. s.“) soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Řízení o kasační stížnosti je plně ovládáno zásadou dispoziční. Stěžovatel, jehož procesní úkon vůči soudu spočívající v podání kasační stížností vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti dává najevo svou vůli, aby soud v tomto řízení nepokračoval. Jelikož stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět, a projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, podle ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Vzhledem k tomu, že zástupce stěžovatele, Mgr. Petr Holý, byl ustanoven soudem, platí odměnu za zastupování a hotové výdaje stát (§ 35 odst. 8 v návaznosti na § 120 s. ř. s.). Proto Nejvyšší správní soud přiznal uvedenému zástupci za zastupování v řízení o kasační stížnosti odměnu, a to v celkové výši 4800 Kč, sestávající se z odměny dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. za dva úkony právní služby (á 2100 Kč - § 11 odst. 1 písm. b/, § 11 odst. 1 písm. d/ ve spojení s § 9 odst. 3 pím. f/ cit. vyhlášky) a dvou režijních paušálů (á 300 Kč - § 13 odst. 3 téže vyhlášky).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. února 2008

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru