Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Azs 113/2005Usnesení NSS ze dne 03.11.2005

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

č. j.. 4 Azs 113/2005 - 67

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobce: M. W., zast. JUDr. Lenkou Pavlovou, advokátkou, se sídlem Palác Patium, Žitavského 496, Praha 5 – Zbraslav, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, Nad Štolou 3, Praha 7, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce podané proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 12. 2004, č. j. 30 Az 422/2003 - 30,

takto:

I. Řízení s e zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou dne 1. 2. 2005 u Krajského soudu v Hradci Králové se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení shora uvedeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, jímž byla zamítnuta jeho žaloba podaná proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 11. 2003, č. j. OAM-11970/VL-16-P13-2001, o neudělení azylu z důvodu nesplnění podmínek uvedených v § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), a jímž bylo současně vysloveno, že se na cizince nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Stěžovatel rovněž požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Krajský soud v Hradci Králové předložil dne 15. 3. 2005 kasační stížnost k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyšší správní soud poučil dne 4. 4. 2005 účastníky řízení o složení senátu Nejvyššího správního soudu, který je podle rozvrhu práce povolán věc projednat a rozhodnout, a rovněž o možnosti namítnout podjatost soudce. Účastníci řízení podjatost soudců nenamítli.

V podání ze dne 17. 10. 2005, doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 18. 10. 2005, stěžovatel uvedl, že podanou kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 12. 2004, č. j. 30 Az 422/2003 - 30, bere zpět a navrhuje, aby Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti usnesením zastavil. Důvodem zpětvzetí kasační stížnosti je skutečnost, že stěžovatel uzavřel v České republice sňatek a bude žádat o povolení k trvalému pobytu z důvodu sloučení s manželkou.

č. j.. 4 Azs 113/2005 - 68

Podle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů („s. ř. s.“), soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Jelikož stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět, a projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím stěžovatel zamýšlel ukončení řízení o kasační stížnosti jeho zastavením, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Za této procesní situace, kdy vzal stěžovatel svoji kasační stížnost zpět, se Nejvyšší správní soud již nezabýval návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno podle ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. listopadu 2005

JUDr. Marie Turková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru