Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Azs 101/2006Usnesení NSS ze dne 22.09.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

4 Azs 101/2006 - 64

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové, JUDr. Petra Průchy, JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: S. B., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 23. 1. 2006, č. j. 60 Az 114/2005 – 34,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 23. 1. 2006, č. j. 60 Az 114/2005 – 34, byla zamítnuta žaloba žalobce (dále jen též „stěžovatel“) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 10. 2005, č. j. OAM-792/LE-B01-B02-2005, kterým byla zamítnuta jeho žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o azylu).

Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel kasační stížnost, v níž navrhoval, aby napadený rozsudek byl zrušen a věc byla vrácena Krajskému soudu v Plzni k dalšímu řízení. Samostatným podáním požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Kasační stížnost je podána opožděně.

Z obsahu spisu plyne, že napadený rozsudek byl stěžovateli (jeho zástupci, advokátovi JUDr. Jaroslavu Bártovi, který stěžovatele zastupoval v řízení před krajským soudem) doručen do vlastních rukou dne 10. 2. 2006 (v pátek), což potvrdila adresátova „odnašečka pošty“ vlastnoručním podpisem, jak vyplývá z připojené doručenky založené ve spisu. Napadený rozsudek obsahuje řádné poučení o lhůtě k podání kasační stížnosti. V poučení napadeného rozsudku je v souladu s ustanovením § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) uvedeno, že proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, prostřednictvím podepsaného soudu.

Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu, počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin. Podle odst. 2 téhož ustanovení, lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků, končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Podle ustanovení § 40 odst. 4 téhož zákona je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Jak již bylo výše uvedeno, napadený rozsudek byl stěžovateli (jeho zástupci) do vlastních rukou doručen v pátek dne 10. 2. 2006. Lhůta dvou týdnů k podání kasační stížnosti počala běžet v sobotu dne 11. 2. 2006 (§ 40 odst. 1 s. ř. s.) a skončila v pátek dne 24. 2. 2006 (§ 40 odst. 2 s. ř. s.). Uvedený den – pátek – se svým označením shoduje s označením dne, který určuje její počátek, jímž je den doručení napadeného rozsudku stěžovateli, tedy pátek dne 10. 2. 2006. K zachování lhůty pro podání kasační stížnosti bylo proto třeba, aby nejpozději dne 24. 2. 2006 byla kasační stížnost předána soudu, nebo soudu zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předána orgánu, který má povinnost podání doručit. Z obsahu spisu však plyne, že kasační stížnost byla podána doporučeně na poště B. 1 pod xx až dne 17. 3. 2006.

Z výše uvedeného tedy zcela jednoznačně plyne, že kasační stížnost byla podána opožděně. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 23. 1. 2006, č. j. 60 Az 114/2005 – 34, odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., neboť lhůta pro podání kasační stížnosti byla zmeškána.

Nejvyšší správní soud ještě poznamenává, že o žádosti stěžovatele o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti rozhodl Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 21. 3. 2006, č. j. 60 Az 114/2005 – 51, tak, že stěžovateli zástupce neustanovil. Proti tomuto usnesení stěžovatel kasační stížnost nepodal.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť v případech odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. září 2006

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru