Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Azs 100/2006Usnesení NSS ze dne 24.08.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

4 Azs 100/2006 - 106

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: O. F., zast. JUDr. Jiřím Volfem, advokátem, se sídlem Plzeň, Hankova 8, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 16. 2. 2006, č. j. 60 Az 106/2005 - 44,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Zástupci žalobce JUDr. Jiřímu Volfovi, advokátu, se přiznává odměna za zastupování ve výši 1075 Kč, která mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 16. 2. 2006, č. j. 60 Az 106/2005 - 44, zamítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného č. j. OAM-599/LE-B01-B02-2005, ze dne 21. 9. 2005, a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, a ustanovenému zástupci žalobce přiznal odměnu za zastupování. Přezkoumávaným rozhodnutím žalovaný zamítl žádost žalobce o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění účinném do 31. 8. 2006 (dále jen „zákon o azylu“).

Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále jen „stěžovatel“), prostřednictvím svého zástupce, včas kasační stížnost z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Stěžovatel navrhl, aby byl napadený rozsudek zrušen a věc byla krajskému soudu vrácena k dalšímu řízení.

č. j. 4 Azs 100/2006 - 107

Dne 18. 4. 2006 předložil krajský soud spis Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud přípisem č. j. 4 Azs 100/2006 - 72, ze dne 25. 5. 2006, vrátil spis krajskému soudu, aby vyzval stěžovatele a jeho zástupce k předložení plné moci pro řízení o kasační stížnosti, neboť zástupce stěžovatele, který podal kasační stížnost, mu byl ustanoven pouze pro řízení o žalobě.

Usnesením ze dne 27. 4. 2007, č. j. 60 Az 106/2005 - 77, Krajský soud v Plzni stěžovatele vyzval k předložení plné moci pro řízení o kasační stížnosti. Toto usnesení bylo stěžovateli doručováno na adresu P. 5, P. 1958/36, u paní M. Š., kterou stěžovatel dne 24. 3. 2006 soudu oznámil.

Vzhledem k tomu, že se zásilka krajskému soudu vrátila s poznámkou „nevyzvednuto“, krajský soud následně zjišťoval místo pobytu stěžovatele. Ze sdělení Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, evidenční odbor, ze dne 23. 5. 2007, č. j. SCPP-2793/E2-2007, krajský soud zjistil, že poslední evidovanou adresou pobytu stěžovatele je Pobytové středisko S., které stěžovatel dne 29. 3. 2006 svévolně opustil.

Zástupce stěžovatele k výzvě soudu dne 4. 6. 2007 sdělil, že zastoupení stěžovatele pro řízení o kasační stížnosti nepřevzal, plná moc mu udělena nebyla a podanou kasační stížnost nesepisoval.

Krajský soud se následně neúspěšně pokusil doručit usnesení ze dne 27. 4. 2007 na adresu uvedenou stěžovatelem prostřednictvím Policie České republiky. Podle záznamu o provedeném šetření ze dne 10. 8. 2007, č. j. SCPP-6880/PH-XIII-C-2007, Policie České republiky dne 3. 8. 2007 provedla šetření na adrese P. 5, P. 1958/36, a vyhodnotila, že současný pobyt stěžovatele není znám. Paní R. Š. policii sdělila, že stěžovatel je přítelem její dcery, ale na uvedené adrese nežije. Paní M. Š. policii sdělila, že neví, kde se její přítel nachází a nemá na něj telefonický kontakt.

Dne 16. 8. 2007 krajský soud opětovně předložil spis Nejvyššímu správním soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak zvláštní zákon. Podle § 33 písm. e) zákona o azylu, soud řízení zastaví, jestliže žadatel o udělení azylu (žalobce, zde stěžovatel) se nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil.

Nejvyšší správní soud konstatuje, že stěžovatel byl k pobytu hlášen v Pobytovém středisku S., které dne 29. 3. 2006 svévolně opustil. Krajskému soudu dne 24. 3. 2006 sdělil novou adresu P. 5, P. 1958/36, na které se však podle zjištění policie nežije. Stěžovatel se tedy nezdržuje v místě hlášeného pobytu, ani na adrese, kterou oznámil krajskému soudu, a z obsahu soudního spisu vyplývá, že další změnu místa pobytu krajskému soudu, ani Nejvyššímu správnímu soudu neoznámil.

Nejvyšší správní soud tak dospěl k jednoznačnému závěru, že byly naplněny zákonné podmínky ustanovení § 33 písm. e) zákona o azylu, a proto v souladu s ustanovením § 47 písm. c) s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona, řízení o kasační stížnosti zastavil.

č. j. 4 Azs 100/2006 - 108

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Odměna zástupci stěžovatele JUDr. Jiřímu Volfovi, advokátu, který byl stěžovateli ustanoven usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 25. 11. 2005, č. j. 60 Az 106/2005 - 21, byla stanovena za jeden úkon právní služby ve výši 1075 Kč podle § 9 odst. 3 písm. f) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění účinném do 31. 8. 2006 (kasační stížnost ze dne 16. 3. 2006, vyhotovená na hlavičkovém papíře zástupce stěžovatele, jím podepsaná a opatřená jeho razítkem, tj. písemné podání soudu týkající se věci samé podle § 11 odst. 1 písm. d) této vyhlášky) a režijní paušál podle § 13 odst. 3 téže vyhlášky ve výši 75 Kč za každý úkon. Zástupci stěžovatele bude vyplacena částka ve výši 1075 Kč, a to z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. srpna 2007

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru