Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 As 91/2014 - 21Usnesení NSS ze dne 03.06.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníJihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
VěcOstatní
Prejudikatura

1 As 27/2005 - 87

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
IV. ÚS 2267/2014

přidejte vlastní popisek

4 As 91/2014 - 21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: P. Č., proti žalované: Jihočeská vědecká knihovna, se sídlem Na Sadech 2, České Budějovice, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 3. 2014, č. j. 10 Na 111/2013 - 23,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 31. 3. 2014, č. j. 10 Na 111/2013 - 23, Krajský soud v Českých Budějovicích odmítl žalobu ze dne 4. 11. 2013 na ochranu před nezákonným zásahem žalované, který spatřoval ve svévolném blokování jeho přístupu k internetovému připojení poskytovanému žalovanou.

Proti tomuto usnesení podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) včas kasační stížnost.

Vzhledem k tomu, že podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti a soudní poplatek uhrazen nebyl, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 5. 5. 2014, č. j. 4 As 91/2014 - 6, vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku. Podáním ze dne 19. 5. 2014 stěžovatel požádal o osvobození od soudního poplatku. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 20. 5. 2014, č. j. 4 As 91/2014 - 14, nepřiznal stěžovateli osvobození od soudních poplatků a znovu jej vyzval k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč ve lhůtě pěti dnů od doručení usnesení. Současně stěžovatele poučil o tom, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Předmětné usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 26. 5. 2014.

Podáním ze dne 30. 5. 2014 požádal stěžovatel o prodloužení lhůty k zaplacení soudního poplatku nejméně o tři měsíce a domáhal se vydání rozhodnutí o ustanovení zástupce. Konstatoval, že hrozí zastavení přezkumu pro nezaplacení poplatku, přestože probíhají přezkumy i bez splnění podmínek řízení. Lhůta k zaplacení je vzhledem k sociálním poměrům stěžovatele zjevně krátká a výzva nesplnitelná. Stěžovatel je nucen se obrátit s žádostí o finanční pomoc na příslušný státní orgán a čas nezbytný k jejímu vyřízení je jistě delší než 5 dní.

Nejvyšší správní soud se nejprve zaměřil na obsah podání stěžovatele ze dne 30. 5. 2014. Soud připomíná, že o žádosti stěžovatele o osvobození od soudních poplatků bylo pravomocně rozhodnuto usnesením ze dne 20. 5. 2014 a tímto rozhodnutím je soud vázán. Stěžovatel neprokázal splnění podmínek pro osvobození od soudních poplatků, tudíž nebyly dány ani předpoklady pro ustanovení zástupce. V podání ze dne 30. 5. 2014 neuvedl stěžovatel žádné nové skutečnosti, které by mohly uvedené závěry zvrátit.

Návrhu na prodloužení lhůty k zaplacení soudního poplatku Nejvyšší správní soud nevyhověl. Stěžovatel totiž soudu nesdělil žádné okolnosti osvědčující nebezpečí vážné újmy, jež by mu mohla vzniknout zastavením řízení. I s ohledem na předmět řízení tak lze dospět k závěru, že zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku nemůže stěžovateli způsobit újmu předpokládanou v § 9 odst. 4 písm. c) zákona o soudních poplatcích. Stanovenou pětidenní lhůtu k zaplacení soudního poplatku soud považuje za zcela přiměřenou.

Tvrdí-li stěžovatel, že Nejvyšší správní soud v jiných jeho věcech rozhodoval meritorně navzdory nezaplacenému soudnímu poplatku, nezbývá než odkázat na stěžovateli známou judikaturu, podle které „[v] řízení o kasační stížnosti proti usnesení městského, resp. krajského soudu, o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku za předchozí kasační stížnost by trvání na splnění poplatkové povinnosti znamenalo řetězení řešeného problému a ve svém důsledku by popíralo smysl samotného řízení. Tato okolnost proto sama o sobě nemůže bránit projednání věci a vydání meritorního rozhodnutí.“ (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 4. 2007, č. j. 9 As 3/2007 - 77, www.nssoud.cz). Kasační stížnosti proti usnesením o zastavení řízení nebo o neosvobození od soudních poplatků jsou s ohledem na uvedenou judikaturu projednávány věcně, aniž by soud vyžadoval úhradu poplatku za kasační stížnost. Na danou věc se však citovaná judikatura nevztahuje.

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, „[n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.“

Stěžovatel byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích, které nastoupí v případě nezaplacení. Navzdory výzvě a náležitému poučení stěžovatel ve stanovené lhůtě, která uplynula dne 2. 6. 2014, soudní poplatek nezaplatil, proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. června 2014

JUDr. Jiří Palla

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru