Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 As 88/2012 - 9Usnesení NSS ze dne 19.12.2012

Způsob rozhodnutívýzva k doplnění
Účastníci řízeníÚřad práce České republiky
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

4 As 88/2012 - 43

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: P. Č., zast. Mgr. Jaroslavem Hanusem, advokátem, se sídlem Nemanická 440/14, České Budějovice, proti žalovanému: Úřad práce České republiky, se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, Praha 28, o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích ze dne 21. 11. 2012, č. j. 52 Ad 23/2012 – 4,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce Mgr. Jaroslavu Hanusovi, advokátovi, se sídlemNemanická 440/14, České Budějovice, se přiznává odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů ve výši 800 Kč, která je splatná do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení z účtu Nejvyššího správního soudu.

Odůvodnění:

[1] Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích usnesením ze dne 21. 11. 2012, č. j. 52 Ad 23/2012 – 4, postoupil k vyřízení Městskému soudu v Praze jako soudu věcně a místně příslušnému žalobu žalobce na ochranu proti nečinnosti správního orgánu – vydání osvědčení o druhu a výši jemu přiznaných nepojistných sociálních dávek.

[2] Proti tomuto usnesení podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) dne 4. 12. 2012 kasační stížnost. Usnesením ze dne 7. 3. 2013, č. j. 4 As 88/2012 – 20, Nejvyšší správní soud stěžovateli ustanovil zástupce Mgr. Jaroslava Hanuse, advokáta.

[3] V e-mailovém podání bez elektronického podpisu ze dne 26. 3. 2013 stěžovatel uvedl, že „bere zpět návrh na kasaci usnesení KS na listě 4, však samozřejmě nebere zpět nepodaný návrh na vrácení k dalšímu řízení“. Vzhledem k tomu, že stěžovatel své podání (které Nejvyšší správní soud vyhodnotil jako zpětvzetí kasační stížnosti) nepodepsal, vyzval jej soudu usnesením ze dne 3. 4. 2013, aby odstranil vady spočívající v chybějícím podpisu stěžovatele ve lhůtě dvou týdnů od doručení výzvy. Zástupce stěžovatele podáním ze dne 23. 4. 2013 požádal o prodloužení lhůty k odstranění uvedené vady. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 26. 4. 2013, č. j. 4 As 88/2012 – 37, této žádosti vyhověl a lhůtu prodloužil do 17. 5. 2013.

[4] Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 17. 5. 2013 v elektronické formě se zaručeným elektronickým podpisem stěžovatel prostřednictvím soudem ustanoveného zástupce vzal svou kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích ze dne 21. 11. 2012, č. j. 52 Ad 23/2012 – 4, zpět.

[5] Podle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět; šlo-li však o společný návrh více osob, vezme předseda senátu toliko zpětvzetí návrhu jedním z navrhovatelů usnesením na vědomí.

[6] Protože stěžovatel vzal svou kasační stížnost ze dne 4. 12. 2012 proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích ze dne 21. 11. 2012, č. j. 52 Ad 23/2012 – 4, zpět, rozhodl Nejvyšší správní soud tak, že řízení o kasační stížnosti zastavil podle ustanovení § 120 s. ř. s. za přiměřeného použití ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s.

[7] Jelikož řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno, podle ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení.

[8] Ustanovenému advokátu Nejvyšší správní soud přiznal odměnu za zastupování za jeden úkon právní služby za žádost o prodloužení lhůty v poloviční výši a příslušný paušál, v částce 800 Kč (ustanovení § 9 odst. 2, ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) ve spojení s ustanovením § 11 odst. 3 a § 12 odst. 2, ustanovení § 13 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů). Odměna bude vyplacena státem z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. května 2013

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru